လုပ္ငန္းခြင္ဘ၀ သို႔

အလုပ္ေလွ်ာက္ျခင္း

ႏိုင္ငံေျပာင္းေရႊ႔အေခ်ခ်ေနထုိင္သူမ်ားကို အေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အကူညီမ်ားေပးသာ္လည္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ တေယာက္ခ်င္း၏ စိတ္၀င္စားတက္ၾကြမႈ႔ႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားျဖန္႔က်က္မႈ႔တုိ႔ ေတာင္ဆိုမႈ႔ ...

အလုပ္သမား ၀တၱရားမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား

ပုံမွန္အားျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားမွာ တပါတ္လွ်င္ နာရီ ၄၀ ႏွင့္ တရက္လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္ခ်ိန္ ...

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းခြင္ယဥ္ေက်းမႈ႔

အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ႔မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဖင္လန္ႏိုင္ငံသားတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ယဥ္ေက်းမႈ႔မွာ တန္းတူအခြင့္အေရး ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ...
လုပ္ငန္းခြင္ဘ၀ သို႔

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသားတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ပါတ္၀န္းက်င္တြင္ အသုံးၿပဳသည့္ ဘာသာစကားမွာ ဖင္လန္ဘာသာစကား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရန္ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာၾကားသည့္ ေနရာမ်ားမွာ အလြန္ပင္ နည္းပါးပါသည္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္အေနျဖင့္ ဖင္လန္ဘာသာစကားကို သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခ်ေနထုိင္ေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းမ်ား

ေနထိုင္သည့္ ရပ္ရြာတြင္ ေနရာခ်ထားျခင္း ခံရပါက ေဒသဆိုင္ရာ အလုပ္- ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈ႔ရုံး (TE-ရုံး) သို႔ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူအျဖစ္ သတင္းပို႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သမားရုံးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားက သင့္အား ေက်ာင္းမ်ား- ႏွင့္ အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လမ္းညႊန္ျခင္း အၾကံညဏ္မ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ အလုပ္ေနရာမ်ားကို အသိေပးပါလိမ့္မည္။ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္သူျဖစ္သည့္ သင့္အေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ႔ခံယူသူ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖင္လန္ႏိုင္ငံသားမ်ားရသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ႔မ်ားအတိုင္း ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။

ခြဲတမ္းျဖင့္ေရာက္ရိွလာသည့္ ဒုကၡသည္ျဖစ္သည့္ သင့္အေနျဖင့္ ပထမဆုံး ၃ ႏွစ္အခ်ိန္အတြင္းတြင္ အထူးအခြင့္အေရးအျဖစ္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးအစီအစဥ္ကို သင္ႏွင့္အတူ ေဒသဆုိင္ရာ လူမႈ႔၀န္ထမ္း ႏွင့္ အလုပ္သမားရုံးမွ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူႏွင့္အတူ အတူတကြ ေရးဆြဲၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အား ေရွးဦးေျဖရွင္းျခင္းအစီအစဥ္ ၿပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိအစီအစဥ္တြင္ သင္၏ သင္ၾကားခဲ့သည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ အလုပ္အေတြ႔အၾကဳံမ်ား ႏွင့္ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ႔တို႔ကို သိရိွရန္အတြက္ ေမးျမန္းျခင္း ျပဳလုပ္ပါမည္။ ေရွးဦးအစီအစဥ္ေရးဆြဲသည့္အခ်ိန္တြင္ အေရးၾကီးဆုံးမွာ ေက်ာင္း- ႏွင့္ အလုပ္ေထာက္ခံစာမ်ားႏွင့္ သင္၏ အလုပ္အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကို ေရးသားမွတ္တမ္းျပဳစုထားႏိုင္ရန္မွာ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးပါသည္။

အစဦးပိုင္းေရးဆြဲသည့္အစီအစဥ္ေပၚတြင္ မူတည္၍ သင္ႏွင့္ သင့္၏ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးအစီအစဥ္ကို ေရးဆဲြျခင္း ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ေရးဆြဲသည့္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဖင္လန္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အလုပ္ခြင္လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္ေရးမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ဘ၀သို႔ အဆင္သင့္ျပင္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားတက္ေရာက္သင္ၾကားေရးတုိ႔ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား ေက်ာင္းတက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အသင့့္ၿပင္ေပးေသာ သင္ၾကားမႈ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ အေျခခံပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူအေနျဖင့္ အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲရန္အတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ၀တၱရားရိွၿပီး အစီအစဥ္အတိုင္းလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေျခခ်ေနထုိင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို တႏွစ္လွ်င္ တၾကိမ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ ေရးဆြဲေလ့ရိွပါသည္။

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသည့္ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခ်ေရးအစဥ္ေျပႏိုင္ရန္အတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ စတင္ပါသည္။ ထိုသင္ၾကားျခင္းမွာ ပထမပိုင္းတြင္ ဖင္လန္ဘာသာစကားတခုတည္းကို သင္ၾကားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားသည္ အေျခခံပညာသင္ၾကားေရး အသင့္ျပင္ဆင္ေပးသည့္ ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔သင္ၾကားၿပီးမွသာလွ်င္ အေျခခံပညာကို တဆင့္တက္ၿပီး သင္ၾကားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ မိသားစုတြင္ ကေလးငယ္ေလးမ်ား အိမ္တြင္ရိွပါက၊ မိခင္ျဖစ္သူအား အခ်ိန္ပိုင္းတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အေျခခ်ေနထုိင္ေရးေက်ာင္းမ်ားကို စီစဥ္ေပးပါသည္။

အလုပ္ေလွ်ာက္ျခင္း

ႏိုင္ငံေျပာင္းေရႊ႔အေခ်ခ်ေနထုိင္သူမ်ားကို အေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အကူညီမ်ားေပးသာ္လည္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ တေယာက္ခ်င္း၏ စိတ္၀င္စားတက္ၾကြမႈ႔ႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားျဖန္႔က်က္မႈ႔တုိ႔ ေတာင္ဆိုမႈ႔ ရိွပါသည္။ အလုပ္သမားရုံးမွ သင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆေသာ လစ္လပ္ေနသည့္ အလုပ္မ်ားကို သိရိွေစရန္အတြက္ သတင္းေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္းပဲ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးအတြက္ သင္ၾကားေပးသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။

ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို အဆင္သင့္ေရးသားျပဳစုထားရန္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္းပဲ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေၾကညာထားသည့္ အလုပ္ေခၚသည့္ ေနရာမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားျခင္း သင္ၾကားရန္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.mol.fi မွ ေလွ်ာက္ထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္းပဲ အလြတ္သေဘာေရးသားထားသည့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း ေလွ်ာက္လႊာအၾကမ္းကိုလည္းကို အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ေရးသားထားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္းပဲ ဌင္းေလွ်ာက္လႊာတြင္ေရးသားထားသည့္ ဖင္လန္ဘာသာ မွန္မမွန္ကိုလည္း စစ္ေဆးထားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းၿပီးေနာက္ လက္ရိွေနထိုင္ေသာအခ်ိန္ကာလတြင္ မည္သည့္အရာမ်ား တတ္ကၽြမ္းမႈ႔သလဲ၊ မည္သည့္အလုပ္ကို လုပ္ခ်င္ပါသလဲ၊ မည္သည့္အရာမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈ႔ရိွပါသလဲ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံရိွ အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ သင္အား အျမဲလိုပင္ သူငယ္ခ်င္း အသစ္မ်ား၊ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ား ႏွင့္ ဖင္လန္ဘာသာစကားကို ပိုမိုေလ့က်င့္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ရိွပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ထို႔အျပင္လည္းပဲ ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်ိန္ဇယားမ်ားႏွင့္အတူ သင့္၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ကို ျဖတ္သန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ့ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး- ႏွင့္ ကို္ယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈ႔ေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ထုိေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားက အသုံးၿပဳႏိုင္ပါသည္။ သင့္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈ႔ မျပည့္စုံေသးေသာ္လည္း အလုပ္ေနရာ ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရပါက သင့္အေနျဖင့္ ထုိအလုပ္မ်ဳိးကို လက္ခံသင့္ပါသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ လစ္လပ္ေနေသာအလုပ္ေနရာမ်ား ေခၚယူရန္အတြက္ အမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ ေၾကညာထားသည္မွာ အနည္းငယ္သာ ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား- ႏွင့္ မိတ္ေဆြကြန္ယက္မ်ားသည္ အလုပ္ေနရာသစ္မ်ား ရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ အသိေပးႏိုင္သည့္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္ကာလတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အင္တာနက္မွတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားၾကျခင္း မ်ားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ျပဴတာနည္းပညာမ်ား လုံေလာက္ ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ရန္ၾကိဳးစားထားျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ ဖင္လန္ဘာသာကို ကၽြမ္းက်င္စြာေျပာတတ္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။

အလုပ္သမား ၀တၱရားမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား

ပုံမွန္အားျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားမွာ တပါတ္လွ်င္ နာရီ ၄၀ ႏွင့္ တရက္လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေနရာလုိက္ၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ သင္လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္ႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္လိုျခင္းမွာ မိမိသေဘာဆႏၵအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ပါက သင္လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ၿပႆနာတစုံတရာရိွလာပါက အလုပ္သမားသမဂၢရိွ ေရွ့ေနမ်ားအား ေမးျမန္းအၾကံညဏ္ေတာင္းခံျခင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိ္းေသာ အလုပ္ခြင္တြင္း ရပိုင္ခြင့္အေရးမ်ားကိုႏွင့္ အလုပ္ခြင္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမးျမန္းစုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။

အလုပ္စတင္ပါက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တုိ႔ အလုပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၾကရပါသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္ထဲတြင္ မည္သည့္ အလုပ္မ်ဳိးလုပ္ရမည္၊ အလုပ္ခြင္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ လစာ တုိ႔ ပါရိွပါသည္။ အလုပ္ခြင္ သက္တမ္းကာလၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာ ပါမိနစ္ (အျမဲတမ္း) ခန္႔အပ္ထားသည့္ အလုပ္ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ကာလအတုိင္းအတာ တခုထိ ေပးအပ္ထားေသာ အလုပ္ဟူ၍ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုေလ့ရိွပါသည္။ အလုပ္ရွင္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔ ႏွင့္ အလုပ္သမား၏ ပင္စင္လစာကို ေပးေခ်ရန္အတြက္ ၀တၱရားရိွပါသည္။

အလုပ္သမားျဖစ္သူမွ အလုပ္ေၾကာင့္ ရရိွလာသည့္ လစာထဲမွ အခြန္ေပးေဆာင္ရပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ အခြန္ကဒ္ျပားအား အလုပ္ရွင္သို႔ ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဒ္ျပားထဲတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ၿပီး၊ သင့္၏ လစာထဲမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းအတုိင္း အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခြန္ကဒ္ျပားအား အခြန္ရုံးတြင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္မွ တဆင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။

သင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနကို မေက်နပ္ပါက သင့္အေနျဖင့္ အလုပ္ၾကီးၾကပ္သူအား ေျပာဆိုတုိင္ၾကားနိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ထိုအလုပ္ၾကီးၾကပ္သူမွ သင္၏ စကားကို အေရးမထားဟု ခံစားရပါက သင္အလုပ္ခြင္ထဲမွ အလုပ္ရုံတခုလုံးကို ၾကီးၾကပ္ရသည့္ ယုံၾကည္ရသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံထားရသူအား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခြင္လုံျခဳံေရးအား တာ၀န္ယူထားသည့္ သူႏွင့္အတူ အလုပ္ၾကီးၾကပ္သူအပါအ၀င္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သည့္ သူနာျပဳ ိသု႔ိမဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ဆရာ၀န္ႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ခြင္အတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ အလုပ္ခြင္အတြင္ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္း မရိွပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ ထုိကဲ့သု႔ိ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားျခင္းမ်ားကို ခံရသည္ဟု ယူဆပါက ထိုအေၾကာင္းအရာအား လုပ္ငန္းခြင္ၾကီးၾကပ္သူ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဆရာ၀န္ထံသို႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔ အေၾကာင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္မ်ားကို အလုပ္စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ား၏ ေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွေသာ္လည္း ဖင္လန္ႏိုင္ငံထဲတြင္းတြင္ပင္ မသမာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ့က တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားအသုံးၿပဳၿပီး ခိုင္းေစျခင္းရိွပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အလုပ္မ်ဳိးမွာ စာခ်ုပ္စာတန္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေပးသင့္ေပးထုိက္သည့္ အခြန္မ်ား မေပးေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္မ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ ”တရားမ၀င္(အေမွာင္)” အခြန္မဲ့ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ဖင္လန္ႏို္င္ငံတြင္ တရားဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္း အလုပ္သမား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အဆင့္အတန္းမွာ အလြန္ပင္ အားနည္းလွပါသည္။ အခြန္လြတ္ ၀င္ေငြမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွသည့္ အလုပ္မ်ားမွာ သစ္ေတာထြက္ အသီးအႏွံမ်ား ခူးဆြတ္ျခင္မွရသည့္ ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ထားသည့္ ပုလင္းခြန္မ်ားကို ေကာက္ယူျခင္းမွ ရရိွသည့္ ၀င္ေငြမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အထူးသတိၿပဳရမည့္ အခ်က္မွာ အသက္ေမြးေက်ာင္း ေအာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဖင္လန္ဘာသာစကားကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားသည္ တရား၀င္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ သင္၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကို ခိုင္မာေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းခြင္ယဥ္ေက်းမႈ႔

အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ႔မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဖင္လန္ႏိုင္ငံသားတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ယဥ္ေက်းမႈ႔မွာ တန္းတူအခြင့္အေရး ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေပးအပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သမားမွ အလုပ္ၾကီးၾကပ္သူအား နင္ ငါ ျဖင့္ ေျပာဆို သုံးစြဲၾကပါသည္။ အလုပ္ၾကီးၾကပ္သူမွ တခ်ိန္လုံး အလုပ္သမား၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ႔မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ မဟုတ္ပါ။ အလုပ္ၾကီးၾကပ္သူမွ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္မ်ားကို ေပးအပ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သမားမွ မိမိလုပ္ေဆာင္ရမည့့္ အလုပ္မ်ားကို တခုခ်င္း မိမိဘာသာဆုံးျဖတ္ လုပ္ကိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အလုပ္သမားမွ ေပးအပ္ထားသည့္ အလုပ္မ်ားကို မလုပ္တတ္ပါက သို႔မဟုတ္ မသိပါက၊ အလုပ္သမားအေနျဖင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အလုပ္ၾကီးၾကပ္သူသို႔ တုိက္ရိုက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ဖင္လန္ႏို္င္ငံသားတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ယဥ္ေက်းမႈ႔တြင္ အေရးအၾကီးဆုံးမွာ သေဘာတူညီထားသည့္အေၾကာင္းအရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိက်စြာ ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိန္ဇယားကို အတိအက် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးပါသည္။ အလုပ္ခြင္သို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ တိတိက်က် အေရာက္လာရပါသည္။ အခ်ိန္ ၈း၀၀ နာရီသတ္မွတ္ထားပါက အတိအက် ၈း၀၀ နာရီျဖစ္ပါသည္။ ၈း ၁၀ မဟုတ္ပါ။ ေနာက္က်ျခင္းသည္ မယဥ္ေက်းေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အျခားသူမ်ားက ေနာက္က်ေသာ သူအား ေစာင့္ဆုိင္းေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ေနာက္က်မည္ဟု သိပါက ၾကဳိတင္၍ အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ယဥ္ေက်းသိမ့္ေမြ႔ ေလးစားမႈ႔ရိွသည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ အကယ္၍ အလုပ္ခြင္တြင္ အလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ အေျပာင္းအလဲရိွပါက အလုပ္သမားအေနျဖင့္ မိမိဘာသာ ၾကဳိးစား၍ လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလုပ္သမားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္ကို တိတိက်က် မိမိဘာသာ လုိက္နာေလးစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အလုပ္ခြင္ဘ၀ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တိုက္ရိုက္ေျပာေလ့ရိွပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တိုက္ရိုက္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုျခင္းကို ရိုင္းဆုိင္းသည္ဟု သတ္မွတ္ေလ့မရိွပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အကယ္၍ ေပးအပ္ထားသည့္ အလုပ္မ်ားအား အခ်ိန္မလုံေလာက္ပါက အလုပ္ၾကီးၾကပ္သူကို တုိက္ရိုက္ေျပာဆိုရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တိုတိုတုတ္တုတ္ ႏုတ္ဆက္ေလ့ရိွၿပီး အလုပ္အေၾကာင္းကို တုိက္ရိုက္ေျပာဆုိေလ့ရိွပါသည္။ အလုပ္ၾကီးၾကပ္သူမွ အလုပ္သမားအား ေနေကာင္းလား ထမင္းစားၿပီးၿပီလား ေမးေလ့ေမးထ မရိွပါ။ ထိုကဲ့သို႔ ဖင္လန္ႏို္င္ငံ၏ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ႔မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္စတင္ခ်ိန္ အခ်ိန္ကာလအေစာပိုင္းတြင္ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ၾကသူမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔မႈ႔ မရိွဟု ခံစားရႏိုင္ပါသည္။

ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အလုပ္ခြင္ထဲတြင္ မရိွသေလာက္ကိုပင္ ရွားပါးလွပါသည္။ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ႔သည္ ဖင္လန္ႏို္င္ငံသားတို႔အတြက္ တေယာက္ခ်င္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေလ့ရိွၿပီး၊ အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွသည့္ ျပင္ပ အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အလုပ္သမား ေတာ္ေတာ္မ်ားက ေတာင္းဆိုပါက အခ်ဳိ့ေသာလုပ္ငန္းခြင္ ေနရာတခ်ဳိ့တြင္ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ထားေပးျခင္း ရိွပါသည္။ အကယ္၍ အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္လုပ္ေနသည့္အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ဆုေတာင္းျခင္း ျပဳလုပ္လိုပါက၊ သေဘာတူညီထားသည့္ အားလပ္ခ်ိန္ကာလတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ကို မထိခိုက္ဘဲ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ႔ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ ၀တ္စားဆင္ယဥ္မႈ႔မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေခါင္းျခဳံမ်ားသည္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ခြင့္ၿပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀တ္စုံမ်ားကို ၀တ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လုိက္နာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ၾကီးၾကပ္သူ ႏွင့္လည္း ေျပာဆုိေဆြးေႏြး ညိႈ႔ႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

ယခုစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ေဖၚျပပါ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ PDF ပုံစံျဖင့္ ဖတ္ရႈ႔ႏိုင္ပါသည္။