အၿပီးေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ရန္အတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ျခင္း

အၿပီးေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ရန္အတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ျခင္း

ခြဲတမ္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒုကၡသည္အေနျဖင့္ သင့္အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အေပၚတြင္မူတည္၍ ...

ခရီးသြားခြင့္- သက္ေသခံလက္မွတ္

သင့္ခရီးႏွင့္အတူ သင့္ထံတြင္ရိွေနေသာ ခရီးသြားလာခြင့္လက္မွတ္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည့္ လက္မွတ္မ်ားအားလုံးကို တပါတည္းယူေဆာင္ရန္ သတိရရန္ အလြန္အေရးအၾကီးပါသည္။ ...

ေက်ာင္း- ႏွင့္ အလုပ္ေထာက္ခံစာမ်ား

ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ေက်ာင္းပညာလိုအပ္မႈ႔ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အစီအစဥ္ဆြဲသည့္တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ...

ေက်ာင္းမ်ား- ႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားေရး အစီအစဥ္

အလုပ္မ်ားရရိွရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းမ်ားဆက္လက္ သင္ၾကားရေလ့ရိွပါသည္။ ...

ဆရာ၀န္သတ္မွတ္သည့္ ေဆးမ်ား

က်န္းမာေရးသူနာျပဳမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမးျမန္းစစ္ေဆးျခင္းအား ...

ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ရန္အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသင့္ျပင္ဆင္ျခင္း

ႏိုင္ငံေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထိုင္သူအေနျဖင့္ အေရးၾကီးဆုံး အသင့္ျပင္ဆင္ရန္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ...
အၿပီးေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ရန္အတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ျခင္း

ခြဲတမ္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒုကၡသည္အေနျဖင့္ သင့္အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အေပၚတြင္မူတည္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းကို ရရိွပါသည္။ အစဥ္အျမဲေနထုိင္သည့္ ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္ႏွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးလည္း ရရိွမည္ျဖစ့္ပါသည္။ အၿပီးေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲေနထိုင္ျခင္း ဆိုသည့္ အေရႊ႔အေျပာင္းကို မိသားစု၀င္မ်ားၾကားတြင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းမွာ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္း ခရီသြားလာေရးကို မိသားစုလုိက္ အသင့္ျပင္ဆင္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေရွ့ဆက္ရမည့္ ခရီးတြင္ ပါတ္၀န္းက်င္အသစ္မ်ား၊ လူသစ္မ်ား ထိုလူမ်ားႏွင့္ ေနရာသစ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ပုံသ႑ာန္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ၾကဳံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဌင္းတို႔မွ သင့္အား ဘာသာစကားအသစ္ျဖင့္ ေျပာဆိုၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ခရီးသြားခြင့္- သက္ေသခံလက္မွတ္

သင့္ခရီးႏွင့္အတူ သင့္ထံတြင္ရိွေနေသာ ခရီးသြားလာခြင့္လက္မွတ္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည့္ လက္မွတ္မ်ားအားလုံးကို တပါတည္းယူေဆာင္ရန္ သတိရရန္ အလြန္အေရးအၾကီးပါသည္။ လက္မွတ္အစစ္မ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ျဖတ္သန္းသည့္အဆင့္ဆင့္တြင္ အလြန္အကူအညီၿပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရရိွမည့္ ခရီးသြားလက္မွတ္ အသစ္ရရိွရန္အတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳပါသည္။


ေက်ာင္း- ႏွင့္ အလုပ္ေထာက္ခံစာမ်ား

ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ေက်ာင္းပညာလိုအပ္မႈ႔ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အစီအစဥ္ဆြဲသည့္တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူထံမွ ေက်ာင္းႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေထာက္ခံစာလက္မွတ္မ်ားကို ေမးျမန္းစုံစမ္းၾကပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ထြက္ခြာလာသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား၊ အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ မူရင္းေထာက္ခံစာမ်ားကို ဖင္လန္ႏိုင္ငံသုိ႔ ယူေဆာင္လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေထာက္ခံစာလက္မွတ္မ်ားအား အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ရန္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ ထုိေၾကာင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွပါက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဘာသာၿပန္ထားၿပီး အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ ေရွ့ေနမ်ားျဖင့္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာမ်ားပါ ထြက္ခြာလာသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ၿပဳလုပ္ထားပါက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။

ေထာက္ခံစာလက္မွတ္မ်ား ရိွေနျခင္း အေရးၾကီးသည့္အခ်က္မွာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ မဟုတ္ဘဲ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သင္ၾကားလာသည့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား၊ ပညာသင္ၾကားမႈ႔မ်ား ႏွင့္ အလုပ္အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကို အေျခခံ၍ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားျခင္း၊ ျဖည့္စည္းျခင္းတို႔ကို ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္အတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွရန္အတြက္ ေထာက္ခံစာမ်ား ေအာင္လက္မွတ္မ်ားသည္ အကူအညီ ရရိွႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းမ်ား- ႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားေရး အစီအစဥ္

အလုပ္မ်ားရရိွရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းမ်ားဆက္လက္ သင္ၾကားရေလ့ရိွပါသည္။ မိမိကိုယ္ မိမိေသခ်ာေစရန္အတြက္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ဆက္လက္သင္ၾကားရန္အတြက္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ လက္ရိွ အေနအထားကို ေသေသခ်ာခ်ာ သုံးသပ္ၿပီး ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ား သင္ၾကားမႈ႔ရႏိုင္အတြက္ ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကို္္င္ရန္အတြက္လည္း အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲၾကပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ကို ေရးသားထားၿပီး မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားထားခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားသင့္ပါသည္။ မည္သည့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို သင့္အေနျဖင့္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားၿပီး၊ မည္သည့္အလုပ္မ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မည္သည့္အလုပ္မ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ မည္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ဳိးတြင္ ပိုမိုကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကိုလည္း သင္၏ အစီအစဥ္တြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ ရာဇ၀င္မ်ားအျဖစ္ အဆင္သင့္ ေရးသားထားသင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရာဇ၀င္ ေရးသားရမည္ကိုလည္း လမ္းညႊန္ထားပါသည္။

ဖင္လန္ႏို္င္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္ၿပီး မၾကာခင္ကာလအတြင္းမွာပင္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ႏို္င္ငံေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရိွၾကပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းအသစ္ ပါတ္၀န္းက်င္အသစ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရမည့္အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္ အသင့္ျပင္ဆင္ေပးထားပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္သင္ၾကားႏိုင္သည့္ အေျခခံသင္ၾကားမႈ႔ အေထာက္အကူျပဳ အသိေပးမႈ႔မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားမႈ႔မ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္းပဲ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အျခားေသာ အင္တာနက္- စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ အခ်က္အလက္ အသိေပးျခင္းမ်ားလည္း ၿပဳလုပ္ေပးေလ့ရိွပါသည္။ (ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္သည့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား)

ဆရာ၀န္သတ္မွတ္သည့္ ေဆးမ်ား

က်န္းမာေရးသူနာျပဳမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမးျမန္းစစ္ေဆးျခင္းအား ႏိုင္ငံေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်သူမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွပါသည္။ ထိုသုိ႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားက ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေရာဂါမ်ား၊ သုံးစြဲရသည့္ ေဆးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးရရိွမႈ႔မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထြက္ခြာလာသည့္ ႏိုင္ငံမွ ေဆးေထာက္ခံစာ စာရြက္မ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းရိွပါက ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသည့္ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ယူေဆာင္လာရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေထာက္အထားမ်ား ရိွပါက ကုသခံယူမႈ႔မ်ားရရိွရန္ ပိုမိုလြယ္ကူျမန္ဆန္ေစၿပီး၊ မွန္ကန္ေသာေဆး၀ါးမ်ားကို သင္ေနထုိင္သည့္ ေနရာတြင္ ရရိွႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူၿပဳပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္းပဲ အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွပါက မျဖစ္မေနသုံးေဆာင္ရမည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို တလစာအတြက္ ယူေဆာင္လာသင့္ပါသည္။


ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ရန္အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသင့္ျပင္ဆင္ျခင္း

ႏိုင္ငံေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထိုင္သူအေနျဖင့္ အေရးၾကီးဆုံး အသင့္ျပင္ဆင္ရန္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ားမွာ ဌင္းႏွင့္ ဌင္းမိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ေနရာသစ္၊ ပါတ္၀န္းက်င္သစ္တြင္ ရင္ဆုိင္ရမည့္အေရးကို ျပင္ဆင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အသစ္ အသစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံအအသစ္တြင္ စတင္ရာတြင္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ အားလုံးအသစ္မ်ားကို သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားလည္း ရရိွႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အစပိုင္းတြင္ မိသားစု၀င္မ်ားအားလုံးတြင္ အသစ္မ်ားကို သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အရာရာကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းသည္ ဖင္လန္ဘာသာစကားကို သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိသားစုအေနျဖင့္ လူသစ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္၀န္းက်င္အသစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ရင္းႏွီးရန္လည္း ျပဳလုပ္ၾကရပါမည္။

ပါတ္၀န္းက်င္အသစ္ေၾကာင့္ မတူညီေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားကို မိသားစုတုိင္း ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၾကဳံေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မိသားစုအဖြဲ႔၀င္မ်ားတြင္လည္း ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မိသားစုအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအားလုံးသည္ ဘာသာစကား အသစ္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ က်င့္ၾကံျပဳမူရမည့္ ပုံစံမ်ားကို သင္ယူရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရိွၾကဳံေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ဘာသာစကားကို ဌင္းတို႔၏ မိဘမ်ားထက္ ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားသည့္ အိမ္၏ ျပင္ပကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိဘမ်ားထက္ပင္ ပိုမိုကၽြမ္းက်င္စြာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးႏွင့္ ၾကဳံေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ ေနရာမွာ မိသားစုထဲတြင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဖင္လန္ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားျခင္းအျပင္ အိမ္၏ ျပင္ပတြင္လည္း အလုပ္မ်ားကို ပိုမိုၾကဳိးစားလုပ္ကိုင္ေလ့ ရိွၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူ အမ်ဳိးသမီးအေနျဖင့္ ပညာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မိသားစုထဲတြင္ အေစာပိုင္းက အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲ မိသားစုထဲတြင္လည္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ရိွလာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိသားစုမွ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အခက္အခဲစိမ္ေခၚမႈ႔မ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ၾကဳံေတြ႔ရမည့္ အခက္အခဲမ်ားကို မကူညီႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ၾကဳံေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။ မိသားစုတြင္ အခက္အခဲမ်ားေပၚေပါက္လာပါက ဥပမာအားျဖင့္ လူမႈ႔၀န္ထမ္းတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ အေျခအေနမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆို အသိေပးျခင္းျဖင့္ ျပင္ပမွ မိတ္ေဆြမ်ား၏ အကူအညီမ်ား အၾကံညဏ္မ်ားရယူကာ ေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အၿငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။

အသိပညာေပးမႈ႔မ်ားကို သိရိွရန္မွာလည္း အေရးၾကီးပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ႔အသစ္မ်ားအား ရင္ဆုိင္ၾကဳံေတြ႔ရသည္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ခံစားဖိစီးမႈ႔မ်ားႏွင့္ အစပိုင္းတြင္ ၾကဳံေတြ႔ရႏုိင္ၿပီး၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ရန္လည္း ခက္ခဲမႈ႔မ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ တခါတရံတြင္ ႏိုင္ငံေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရၿပီး ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ရသည္ဟု ခံစားမႈ႔မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ တခါတရံတြင္ ေဆြမ်ဳိးကင္းမဲ့ျခင္း၊ ဘ၀အေတြ႔အၾကဳံသစ္မ်ား၊ ေနရာသစ္မ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရးကိုးကြယ္မႈ႔ ကြဲျပားမႈ႔မ်ားေၾကာင့္ အထီးက်န္ဆန္ျခင္းႏွင့္ အိမ္လြမ္းျခင္း စသည့္ ခံစားမႈ႔မ်ားလည္း ၾကဳံေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈ႔မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈ႔ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သူနာျပဳ၊ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ လူမႈ႔၀န္ထမ္းဌာန တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ေျပာဆိုတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးအကူအညီမ်ား ရယူႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္း ခင္မင္ရင္းႏွီးသည့္ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း ႏိုင္ငံေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားဖလွယ္ျခင္း၊ အကူအညီေတာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေျဖသိမ့္ကုစားျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ခံစားမႈ႔မ်ားကို မသိေက်းကၽြန္ျပဳထား၍ မရေခ်၊ သို႔ေသာ္လည္း မိမိအေျခအေနကို တင္ျပေျပာဆိုမွသာလွ်င္ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိရည္မွန္းထားသည့္ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တို႔ ျပည့္စုံေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေနရာသစ္၊ ပါတ္၀န္းက်င္သစ္၊ ႏိုင္ငံအသစ္တြင္ ႏိုင္ငံေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အလြန္ပင္ၾကဳိးစားအားထုတ္၍ အလုပ္မ်ား ပိုမိုလုပ္ကိုင္၇န္ လိုအပ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈ႔ ရရိွေစရန္အတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္မွာ ကိုယ္ပိုင္သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ေရးဆြဲၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားဌာနမွ အၾကံေပးႏိုင္သူ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈ႔၀န္ထမ္းဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားထံတြင္ အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

ယခုစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ေဖၚျပပါ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ PDF ပုံစံျဖင့္ ဖတ္ရႈ႔ႏိုင္ပါသည္။