ပညာရေး

ကေလးထိန္းေက်ာင္း ႏွင့္ ပထမဆုံး ပညာသင္ၾကားေရး

ေက်ာင္တက္ေရာက္သင္ၾကားရမည့္ အသက္အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ...

အေျခခံပညာေရး

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံပညာေရး စာသင္ၾကားေရးသတ္မွတ္ထားရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၉ ႏွစ္ပညာသင္ၾကားေရးျဖစ္ပါသည္။ ထို ၉ ႏွစ္ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ကေလးအား ...

အထက္တန္းပညာ

အထက္တန္း-ပညာေရးသည္ အေထြေထြပညာရပ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ အေျခခံပညာေရးေအာင္လက္မွတ္ကို ...

အသက္ေမြး၀မ္ေက်ာင္းဆိုင္ရာ အထက္တန္းပညာေရးေက်ာင္း ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား

အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးသင္ၾကားေရးကို ဖင္လန္ႏုိင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ႔ဆိုင္ရာ အထက္တန္းပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ...

ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ႔ဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း

အေျခခံပညာသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္တြင္ ဆက္လက္၍ သင္ၾကားရမည္မွာ အဆင့္မွာ ...

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ား

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားစြာရိွေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားစြာ ရိွပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ား၏ သင္ၾကားမႈ႔မ်ားမွာ လက္ေတြ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္ခြင္ဘ၀မ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္သူလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ...

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ား

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူအေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္ခြင္လက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္ခြင္လက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္သက္ဆိုေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ႔မ်ားကို ရရိွေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းမ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသ္ည။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားသည့္ ...

အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမ်ား

အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအေနအား အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ...

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ သင္ၾကားမႈ႔မ်ားႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို အသိအျပဳျခင္း

ဖင္လန္ႏိုင္ငံရိွ ေက်ာင္းမ်ား၏ စနစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္လာသည့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား၊ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္လာသည့္ ...

စာၾကည့္တုိက္

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားတြင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ရိွပါသည္။ ထိုစာၾကည့္တိုက္မ်ားအား ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္သူမ်ားက လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ဖတ္ရႈ့ႏိုင္ပါသည္။ ...
ကေလးထိန္းေက်ာင္း ႏွင့္ ပထမဆုံး ပညာသင္ၾကားေရး

ေက်ာင္တက္ေရာက္သင္ၾကားရမည့္ အသက္အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပထမဆုံးပညာသင္ၾကားေရး တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားၾကေလ့ရိွပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိဘႏွစ္ဦးစလုံး အိမ္၏ ျပင္ပတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား လုပ္ကိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမဳိ့ရြာတြင္ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကေလးအတြက္ ကေလးထိန္းေက်ာင္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရပါသည္။ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ဖင္လန္ဘာသာစကားကို သင္ၾကားျခင္း၊ ေန႔စဥ္အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ အေရးအၾကီးဆုံးမွာ လူမႈ႔ဆက္ဆံေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ကေလးထိန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးထိန္းေက်ာင္း၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အမ်ားအျပား ၀န္ေဆာင္မႈ႔ေပးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကစားျခင္း၊ အားကစားလုပ္ျခင္း၊ ဂီတမ်ား နားေထာင္သီဆုိျခင္း၊ အရုပ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ အမ်ားႏွင့္အတူ စားေသာက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ရာသီဥတု အခ်ိန္အခါကို သတိမၿပဳစရာမလိုဘဲ အျပင္ႏွင့္ အထဲတြင္ ကစားျခင္းျပဳလုပ္ပါသည္။ ကေလးထိန္းေက်ာင္းစရိတ္မွာ မိသားစု၏ ၀င္ေငြေပၚတြင္ မူတည္၍ ေပးေခ်ရပါသည္။

ကေလးထိန္းေက်ာင္းတြင္မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ အျပင္တြင္ထြက္၍ ေဆာ့ကစားၾကပါသည္။ ထုိေၾကာင့္မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အ၀တ္အစားမ်ားကို ၀တ္ဆင္ျပင္ဆင္ေပးၾကရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ကစားသည့္- အသက္အရြယ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္း ေက်ာင္းျပင္၀တ္ဆင္ရမည့္ အ၀တ္အစားမ်ား အဆင္သင့္ရိွေနေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၀တၱရားအရ မျဖစ္မေနေက်ာင္းတက္ရမည့္ အသက္အရြယ္မေရာက္မွီ တႏွစ္အလိုတြင္ ကေလးမ်ားအား ပထမဦးဆုံး စာသင္ၾကားျခင္းကို စတင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ အသက္ ၆ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ပထမဦးဆုံးစာသင္ၾကားျခင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသဆုိင္ရာျမဳိ့ရြာမ်ားမွ ပထမဦးဆုံးသင္ၾကားေရးအား အသက္ျပည့္ၿပီး အခြင့္အေရးရိွသည့္ ကေလးအား စတင္သင္ၾကားေပးရန္ စီစဥ္ေပးပါသည္။ ပထမဦးဆုံး စတင္သင္ၾကားသည့္ႏွစ္တြင္ ကေလးအေနျဖင့္ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္သြားလာစားေသာက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ႔မ်ာကို သင္ၾကားရပါသည္။ ထုိမွသာလွ်င္ အေျခခံပညာေက်ာင္းတက္သည့္အခါတြင္ ဌင္းအေနျဖင့္ သင္ၾကားေရးတြင္ လြယ္ကူေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံပညာေရး

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံပညာေရး စာသင္ၾကားေရးသတ္မွတ္ထားရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၉ ႏွစ္ပညာသင္ၾကားေရးျဖစ္ပါသည္။ ထို ၉ ႏွစ္ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ကေလးအား အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေျခခံပညာေရးကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္သည့္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေနပညာသင္ၾကားေရးကို တက္ေရာက္ရပါသည္ အဓိပၸါယ္မွာ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံပညာေရးကို မျဖစ္မေန ရယူသင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာသင္ၾကားရမည့္ ၀တၱရားအရ သင္ၾကားရမည့္အသက္အရြယ္မွာ အသက္ ၇ ႏွစ္ျပည့္ပါက ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၇ ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါတြင္ အေျခခံပညာသင္ၾကားေရး ၀တၱရား ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေျခခံပညာသင္ၾကားေရးမွာ အသက္ ၁၆ နွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာသင္ၾကားၿပီး ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ မိဘမ်ား၏ ၀တၱရားမွာ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ေက်ာင္းတက္ရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ၾကီးၾကပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား သင္ၾကားရာတြင္  ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားထားၿပီး ေအာက္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေအာက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ ၁ တန္းမွ ၆ တန္းအထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ အထက္တန္းေက်ာင္းကို ၇ တန္းမွ ၉ တန္းအထိ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေနဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ သခ်ၤာ၊ ဖင္လန္ဘာသာစကား၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သမုိင္၊ ဇီ၀ေဗဒ စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံရိွ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားတိုင္း ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္း- မ်ားႏွင့္ အႏုပညာပန္းခ်ီဆြဲျခင္းမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းတြင္ အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္၍ သင္ၾကားျခင္း ၿပဳရပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ မ်ားစြာေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္အရာမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကရၿပီး၊ ပုံမ်ားကိုလည္း မ်ားစြာ အသုံးၿပဳၾကပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ေမးျမန္းမႈ႔မ်ားကို လက္ေထာင္၍ ျပကာ ေမးျမန္းၾကရၿပီး၊ တေယာက္ၿပီးမွ တေယာက္ ေျပာဆိုခြင့္ေပးရပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ဘာသာစကားမ်ဳိးစုံကိုလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ စာသင္ၾကားေရးတြင္ လိုအပ္သည့္ စာအုပ္စာတန္း၊ ခဲတံ၊ ေပတံ၊ ခဲဖ်က္မွ စ၍ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းအားလုံးကို အခေၾကးေငြ ေပးစရာမလိုဘဲ ရရိွၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသားတုိင္းအား အနည္းဆုံး တၾကိမ္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္အလယ္တြင္  ေန႔လည္စာအျဖစ္ ေက်ာင္းတြင္ ေကၽြးေမြးပါသည္။ ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလုံးကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွ သုံးစြဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြန္ေငြမ်ားမွ သုံးစြဲကုန္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းတက္ရန္လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာပိုးအိတ္၊ ေဘာပင္ခဲတံ ထည့္သည့္ ဗူး အျပင္ အျခားေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္သည့္အ၀တ္အစားမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ စာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို မိဘမ်ားမွ ျဖည့္စည္းေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္း၀တ္စုံသပ္သပ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွပါ။ ထိုေၾကာင့္မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားနွင့္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ၊ လက္ေတြ႔အသုံးၿပဳႏိုင္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကို ႏွစ္ပါတ္လည္ႏွင့္ ရာသီဥတုႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ အ၀တ္အစားမ်ားကို ျဖည့္စည္းေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အားကစား- ႏွင့္ ကာယလႈပ္ရွားမႈ႔မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကေလးမ်ားကို အားကစားလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ -ဖိနပ္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္စည္းေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကားခ်ိန္မ်ားမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ ၄၅ မိနစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ တခ်ိန္ႏွင့္ တခ်ိန္ၾကားတြင္ ၁၅ မိနစ္ "အားလပ္ခ်ိန္" နားၾကရပါသည္။ ထိုအားလပ္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ နားခ်ိန္သတ္မွတ္ထားရသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ ကေလးမ်ားအား လန္းဆန္းတက္ၾကြေစရန္ႏွင့္ အာရုံစူးစိုက္မႈ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအားလပ္ခ်ိန္တြင္ ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းရိွ ကြင္းျပင္သို႔ ထြက္ၾကရၿပီး အခ်င္းခ်င္း ကစားျခင္း ႏွင့္ လႈပ္ရွားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကေလ့ရိွပါသည္။

ရာသီဥတုႏွင့္အညီ ၀တ္ဆင္ရသည့္ အျပင္၀တ္အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ အျပင္စီးဖိနပ္မ်ားကို ေက်ာင္းခန္းတြင္းသို႔ ၀င္ရာရာတြင္ ေက်ာင္းစၾကၤန္၌ထားခဲ့ရပါသည္။ အျပင္ဘက္သို႔ ထြက္ရာတြင္ လုံေလာက္ေသာ ေႏြးေထြးမႈ႔မရိွသည့္ အ၀တ္အစားႏွင့္ ဖိနပ္မပါက ထြက္ခြင့္မရိွပါ။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ရိွလာသည့္ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထိုင္လာသူ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံပညာသင္ၾကားေရးမျပဳလုပ္မွီ အသင့္ၿပင္ေပးသည့္ ပညာေရးကို စတင္သင္ၾကားရပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ အေျခခံပညာေရးသင္ၾကားမႈ႔သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔သင္ၾကားျခင္း ျပဳရပါသည္။ အသင့္ျပင္ေပးသည့္ ပညာသင္ၾကားမႈ႔တြင္ ဖင္လန္ဘာသာစကားႏွင့္ အျခားေသာဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရၿပီး၊ အေရး- ႏွင့္ အဖတ္မ်ားကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္ေစရန္ သင္ၾကားေပးပါသည္။

အေျခခံပညာသင္ၾကားေရးတြင္ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူကေလးငယ္အား အတန္းသတ္မွတ္ရာတြင္ ဌင္းအသက္အရြယ္၊ အရည္အခ်င္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ႔တို႔ကို အေျခအေနကို စစ္ေဆးၿပီး သတ္မွတ္ေပးေလ့ရိွပါသည္။ အသစ္ေရာက္ရိွလာေသာ ေက်ာင္းသားအား ဘာသာရပ္တုိင္းတြင္ လိုက္ပါသင္ၾကားျခင္း ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ပိုသင္ၾကားျခင္းမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေပးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမဳိ့ရြာျမဴနီစပါယ္ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူ ကေလးမ်ားအား မိခင္ဘာသာစကား သင္ၾကားႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးၾကပါသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရး ကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ သင္ၾကားရာတြင္ အမ်ားစုကိုးကြယ္ယုံၾကည္သည့္ ဘာသာကို အေျခခံ၍ ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာကိုးကြယ္မႈ႔အား ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ရိွပါသည္။

အထက္တန္းပညာ

အထက္တန္း-ပညာေရးသည္ အေထြေထြပညာရပ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ အေျခခံပညာေရးေအာင္လက္မွတ္ကို အေျခခံ၍ အထက္တန္းပညာေရး တက္ေရာက္သင္ၾကားရန္ ေလွ်ာက္ထားရပါသည္။ အထက္ပညာေရးတြင္ အေျခခံဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဘာသာစကားမ်ား၊ သမိုင္းဘာသာရပ္၊ စိတ္ပညာ၊ သခ်ာၤ၊ ဓါတုေဗဒ၊ ဇီ၀ေဗဒ တို႔ သင္ၾကားရပါသည္။ ၂ ႏွစ္မွ - ၄ နွစ္အထိ ပညာေရးကို ေအာင္ျမင္ရန္သင္ၾကားရပါသည္။ ထိုသင္ၾကားမႈ႔ေအာင္လက္မွတ္ျဖင့္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲကို ေျဖၾကားရပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္းပဲ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေအာင္လက္မွတ္ကို ရရိွပါသည္။ အထက္တန္းပညာေရးေအာင္လက္မွတ္သည္ အဆင္ျမင့္ပညာေရးမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

အသက္ေမြး၀မ္ေက်ာင္းဆိုင္ရာ အထက္တန္းပညာေရးေက်ာင္း ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား

အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးသင္ၾကားေရးကို ဖင္လန္ႏုိင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ႔ဆိုင္ရာ အထက္တန္းပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ႔ အထက္တန္းပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒီဂရီဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဆးရုံသူနာၿပဳ၊ ရဲ၀န္ထမ္းေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို သင္ယူႏိုင္ပါသည္။ ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားကို သင္ယူရာတြင္ ၃ႏွစ္ခြဲမွ - ၄ႏွစ္ခြဲအထိ ၾကာျမင့္ပါသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အထက္တန္းပညာေရးမ်ားကို သင္ယူရာတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ အထက္တန္းပညာေရးေအာင္ျမင္သည့္ လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ အေျခခံအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ႔ဆိုင္ရာ ေအာင္လက္မွတ္ရရိွထားၿပီး ျဖစ္ရပါမည္။

တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ၀ိဇၨာသိပံၸဘာသာရပ္ႏွင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုသင္ၾကားေပးပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တကၠသိုလ္မွေပးအပ္သည့္ ဘြဲ႔မ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္ ပထမဆုံး ဘတ္ဂ်လာ တကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္သည့္ ဘြဲ႔မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ သင္ၾကားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ မာစတာဘြဲ႔မ်ားကို ရယူၾကပါသည္။ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ အထက္တန္းပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ျဖင့္လည္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။

ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ႔ဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း

အေျခခံပညာသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္တြင္ ဆက္လက္၍ သင္ၾကားရမည္မွာ အဆင့္မွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ႔ဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အထက္တန္းပညာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထိုင္သူ လူငယ္မ်ား ဖင္လန္ဘာသာစကားကို ပိုမိုကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္စြာ သင္ၾကားရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ သင္ၾကားေရးမ်ားတြင္ လိုအပ္ပါက အေျခခံပညာ သင္ၾကားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အတန္းပိုတက္ေရာက္ၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ားသင္ယူရန္ အသင့္ျပင္ျခင္း အတန္းမ်ားသို႔ ထပ္မံတက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ အသင့္ျပင္သင္ၾကားျခင္းမ်ားတြင္ ဖင္လန္ဘာသာစကားကို ပိုမိုျဖည့္စြက္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဘ၀မ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ႔မ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အသင့္ျပင္ဆင္ေရးသင္ၾကားသည့္အခ်ိန္တြင္ လူငယ္အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္စိတ္၀င္စား သင္ၾကားခ်င္သည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ထူးခၽြန္ေသာ အားသာခ်က္မ်ားကို သင္ၾကားလုိသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားႏုိင္ရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ေပးပါသည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ား

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားစြာရိွေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားစြာ ရိွပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ား၏ သင္ၾကားမႈ႔မ်ားမွာ လက္ေတြ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္ခြင္ဘ၀မ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္သူလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ သင္ၾကားႏိုင္ၿပီး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္မႈ႔ဆိုင္ရာ ေအာင္လက္မွတ္ကို ရရိွႏိုင္ပါသည္။ ထိုေအာင္လက္မွတ္ရရိွရန္အတြက္ ၂ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္ သင္ယူၾကရပါသည္။ သင္ၾကားမႈ႔မ်ားတြင္ အလုပ္လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္မႈ႔မ်ားစြာႏွင့္ လက္ေတြ႔သင္ၾကားျခင္းမ်ားကို အလုပ္ခြင္မ်ားစြာတြင္ သင္ယူေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါသည္။ အလုပ္ခြင္ဘ၀တြင္လိုအပ္သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုငသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ႔မ်ားကိုရရိွေစရန္ ေက်ာင္းမွ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ အေျခခံပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရန္အတြက္ အေျခခံပညာေရးေက်ာင္းမွ ေအာင္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ဌင္းေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေပးအပ္သည့္ လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဖင္လန္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားသျဖင့္  အစပုိင္းတြင္ ဖင္လန္ဘာသာစကားကို ၾကဳိးၾကဳိးစားစားသင္ယူရန္မွာ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးပါသည္။

ႏုိင္ငံရပ္ျခားတုိင္းျပည္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာေရာက္ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ လက္ခံႏုိင္ငံ(ေရာက္ရွိႏုိင္ငံ)ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ သင္တန္းေပးျခင္း

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွလာေသာ အရြယ္ေရာက္ရိွၿပီးသား ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ာအေနျဖင့္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ပညာေရးကို သင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ ထိုပညာေရးတြင္ ဖင္လန္ဘာသာစကား သင္ၾကားမႈ႔၊ အေထြေထြလူမႈ႔ေရးရာအသိပညာမ်ား၊ ေန႔စဥ္ဘ၀ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ႔မ်ား သိရိွေစရန္ အျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈ႔ ႏွင့္ အလုပ္ခြင္လက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လမ္းညႊန္မႈ႔မ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ ပညာေရးတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္ခြင္တြင္ လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္ရသည့္ သင္တန္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ပါသည္။ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးအတြက္ ပညာေပးမႈ႔သင္ၾကားေရးေက်ာင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္တတ္ပါသည္။ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ တေယာက္ခ်င္းအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္းမွာ  ဆက္လက္၍ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုမွသာလွ်င္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ခြင္၀င္ေရးအတြက္ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ပါသည္။


အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ား

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူအေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္ခြင္လက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္ခြင္လက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္သက္ဆိုေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ႔မ်ားကို ရရိွေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းမ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသ္ည။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားသည့္ လက္မွတ္၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းႏွင့္ တန္းတူသည့္ လက္မွတ္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖင္လန္ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္ပါကလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ လက္မွတ္မ်ားကို ရရိွရန္ ၾကဳိးစားသင့္သည္ဟု ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ တိုက္တြန္းေလ့ရိွပါသည္။ ထိုလက္မွတ္ရိွမွသာလွ်င္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္ခြင္ထဲတြင္ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ သင့္ေနထိုသည့္ ေဒသတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အေရးကို သိရိွေစရန္ အေရးၾကီးလွပါသည္။


အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမ်ား

အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအေနအား အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားမွာ ေျပာင္းေရႊ႔ႊအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားသို႔ အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖင္လန္ဘာသာစကား အဆင့္ကို ေအာင္ျမင္ထားၿပီးပါက တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သင္ၾကားေပးျခင္းမွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ လက္မွတ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ့အစိတ္အပိုင္မ်ားကို တတ္ကၽြမ္းေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ သင္ၾကားမႈ႔မ်ားႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို အသိအျပဳျခင္း

ဖင္လန္ႏိုင္ငံရိွ ေက်ာင္းမ်ား၏ စနစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္လာသည့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား၊ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္လာသည့္ ပညာရပ္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကို အေျခခံ၍ ေက်ာင္းမ်ားကို သင္ၾကားႏိုင္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး လိုအပ္ပါက ျဖည့္စည္းေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ႏုိင္ထိုင္သူတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ သင္ၾကားလာသည့္ ေအာင္လက္မွတ္ရိွပါက ဌင္းအေနျဖင့္ ဌင္းေအာင္ျမင္သည့္လက္မွတ္ကို အသိအမွတ္ၿပဳခံရေရးအတြက္ ဖင္လန္ႏို္င္ငံ ပညာေရးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးဌာနမွ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ရရိွထားသည့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား၏ အလုပ္ခြင္တြင္ အသုံး၀င္မႈ႔ ရိွမရိွႏွင့္ လိုအပ္ပါက ဆက္လက္သင္ၾကားရမည္ကို ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ ဖင္လန္ႏို္င္ငံတြင္ အခ်ဳိ့ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈ႔ရိွေစရန္ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကို ဖင္လန္ႏိုင္ငံ အလုပ္ခြင္ထဲတြင္ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဆးရုံသူနာျပဳ၀န္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္ခြင္ကၽြမ္းက်င္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ပါက မိမိဇာတိေဒသမွ သင္ၾကားထားသည့္ ပညာရပ္ေထာက္ခံစာမ်ား၊ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္အေတြ႔အၾကဳံမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေထာက္ခံစာအစစ္မ်ားကို ယူေဆာင္လာရန္မွာ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးပါသည္။ ေထာက္ခံစာမ်ား တရား၀င္မွန္ကန္ေၾကာင္းကို သက္ေသခံႏုိင္ရန္အတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ မိမိဇာတိေဒသမွ ဘာသာျပန္ဆိုလာပါက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။

စာၾကည့္တုိက္

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားတြင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ရိွပါသည္။ ထိုစာၾကည့္တိုက္မ်ားအား ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္သူမ်ားက လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ဖတ္ရႈ့ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္းပဲ စာအုပ္မ်ားကို ငွားရမ္းဖတ္ရႈ႔ႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ ဥပမာအားျဖင့္ အျခားေသာဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္စာတန္း၊ စာေစာင္မ်ားကိုလည္း အခမဲ့ ဖတ္ရႈ႔ႏိုင္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္တြင္ အင္တာနက္ကိုလည္း အသုံးၿပဳႏိုင္ၿပီး၊ သင္ၾကားျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ႏို္င္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္တြင္ ငွားရမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ စာၾကည့္တိုက္ ကဒ္ ရိွရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုကဒ္အား စာၾကည့္တိုက္တြင္ ၿပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ယခုစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ေဖၚျပပါ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ PDF ပုံစံျဖင့္ ဖတ္ရႈ႔ႏိုင္ပါသည္။