ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔ႏွင့္ လူမႈ႔လုံျခဳံေရး

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ ခြဲတမ္းျဖင့္ေရာက္ရိွလာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေဒသဆုိင္ရာျမဴနီစပါယ္ျမဳိ့မ်ားမွ ...

က်န္းမာေရးဌာန

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမဳိ့တိုင္းရြာတုိင္းမွ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔ကို ရရိွေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား ...

အေရးေပၚ

ညေနပုိင္း ႏွင့္ သီတင္းပါတ္ကုန္ရက္မ်ားတြင္ က်န္းမာေ၇းဌာနမ်ား ပိတ္ပါသည္။ အလွ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ဖ်ားနာျခင္းမ်ားႏွင့္ ...

မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ေနထုိင္သည့္ ေဒသတိုင္းတြင္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္၀န္ေဆာင္သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ ...

သြားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔

ျမဳိ့သူျမဳိ့သားမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ သြားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔ေပးသည့္ ...

ေဆးဆုိင္မ်ား

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ေရာဂါမ်ားကို ကုသရန္အတြက္ ဆရာ၀န္မွ ေဆးမ်ားေသာက္သုံးရန္ ညႊန္ၾကားပါသည္။ ဆရာ၀န္ထံမွ ေဆး၀ယ္ရန္အတြက္ ...

လူမႈ႔လုံျခဳံမႈ႔

သင္ေနထုိင္ေသာျမဳိ့ရြာတြင္ သင့္အေနျဖင့္ လူမႈ႔လုံျခဳံေရး အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ ရရိွရန္အတြက္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ...

ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ လူမွႈ႔ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုံၿခဳံမႈ႔ီ

လူမႈ႔ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုံၿခဳံမႈ႔အား သတ္မွတ္ရာတြင္ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ဘ၀ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္၍ ဖင္လန္နုိင္ငံသားမ်ားနည္းတူ သတ္မွတ္တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။ ...

ကဲလားဌာနမွ ၀န္ေဆာင္မႈ႔

ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူတြင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံလူမႈ႔လုံျခဳံေရး အသိုင္းအ၀န္းတြင္ လူမႈ႔လုံျခဳံေရးအကာအကြယ္ရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ ...

လူမႈ႔လုံျခဳံေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ အသိေပးျခင္း

လူမႈ႔လုံျခဳံေရးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အသိေပးခ်က္မ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ ကဲလား ရုံးဌာနမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ...
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ ခြဲတမ္းျဖင့္ေရာက္ရိွလာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေဒသဆုိင္ရာျမဴနီစပါယ္ျမဳိ့မ်ားမွ ျမိဳ့သားမ်ားနည္းတူ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔မ်ား ေပးအပ္ပါသည္။ ျမဳိ့ရြာမ်ားသို႔ ေရာက္ရိွလာသည့္ ခြဲတမ္းစနစ္ျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒုကၡသည္ျဖစ္သူႏွင့္ ဌင္း၏မိသားစုအဖြဲ႔၀င္မ်ားအား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ႔မ်ားကို စကားျပန္အကူအညီျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ က်န္းမာေရးသူနာျပဳ၀န္ထမ္းမွ ဥပမာအားျဖင့္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရာဂါမ်ား၊ သုံးစြဲရသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားအေၾကာင္းကို ကုသေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေမးျမန္းစုံစမ္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးေထာက္ခံစာ အေဟာင္းမ်ား၊ ဆရာ၀န္၏ ေဆးစာမ်ားကို တပါတည္းယူေဆာင္လာရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာဆုိအသိေပးျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဆရာ၀န္အခ်ိန္ရယူျခင္းႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆးဖိုးမ်ား ေပးေခ်ရမည့္စနစ္မ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ႏုတ္ဆိတ္ကာ လူနာ၏အခ်က္အလက္မ်ာကို ျပင္ပသုိ႔ မေပါက္ၾကားရန္ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ ၀တၱရားကို လိုက္နာရပါသည္။


က်န္းမာေရးဌာန

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမဳိ့တိုင္းရြာတုိင္းမွ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔ကို ရရိွေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမဳိ့ရြာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား ရိွၿပီး ထိုေနရာမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔ကို ေပးအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ဖင္လန္ႏုိင္ငံ၏ ျမဳိ့ရြာတခုခုတြင္ သန္းေခါင္းစာရင္း မွတ္ပုံတင္ထားပါက ထုိေဒသ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔ကို ခံယူခြင့္ရိွပါသည္။ ဖ်ားနာေသာအခါတြင္ က်န္းမာေရးဌာနရိွ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ သူုနာျပဳ၀န္ထမ္း ထံတြင္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ အခ်ိန္ယူရာတြင္ ဖုံးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ လူကိုယ္တုိင္သြားေရာက္၍ ျဖစ္ေစ အခ်ိန္ကုိ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေပးအပ္သည့္ အခ်ိန္ကာလကို က်န္းမာေရးဌာန လူနာေစာင့္ဆုိင္းရမည့္ ေနရာတြင္ ေစာင့္ဆုိင္းေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေရးေပၚ

ညေနပုိင္း ႏွင့္ သီတင္းပါတ္ကုန္ရက္မ်ားတြင္ က်န္းမာေ၇းဌာနမ်ား ပိတ္ပါသည္။ အလွ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ဖ်ားနာျခင္းမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚက်န္းမာေရးကိစၥမ်ားအား က်န္းမာေရးဌာနတြင္ ၂၄ နာရီဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အေရးေပၚဌာနတြင္ ကုသမႈ႔ ျပဳႏိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးဌာန အေရးေပၚကုသေရးကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဆးရုံမ်ားႏွင့္တြဲဖက္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားမ်ဳိးၾကဳံေတြ႔ရပါက အေရးေပၚဖုံးနံပါတ္ ၁၁၂ သို႔ ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။


မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ေနထုိင္သည့္ ေဒသတိုင္းတြင္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္၀န္ေဆာင္သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အေထြေထြေသာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ၀န္ေဆာင္မႈ႔ေပးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အသိေပးသလို ေမးျမန္းျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမွ မိခင္ျဖစ္သူႏွင့္ သေႏၶသားေလာင္း၏ ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ၾကီးထြားမႈ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿပီး ၄ လေျမာက္ေသာအခါတြင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသစစ္ေဆးရန္ ပထမဆုံး သြားေရာက္သင့္ပါသည္။ ကေလးျဖစ္သူ၏ ဖခင္ျဖစ္သူလည္း မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနသို႔ အတူလိုက္ပါရန္ အၾကံျပဳေလ့ရိွၿပီး၊ ကေလးမေမြးဖြားမွီ မိသားစုအဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ရန္ တိုက္တြန္းေလ့ရိွပါသည္။ ကေလးအား ေဒသဆုိင္ရာမ်ားတြင္ ေမြးဖြားေပးေလ့ရိွၿပီး၊ မိခင္ေလာင္းေနထိုင္ေသာေဒသရိွ အနီးဆုံးေဆးရုံတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမြးခန္းတြင္းသို႔ ဖခင္ျဖစ္သူလည္း လိုက္ပါႏိုင္ပါသည္။

သြားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔

ျမဳိ့သူျမဳိ့သားမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ သြားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔ေပးသည့္ ေဆးခန္းမ်ားကို အသုံးၿပဳႏိုင္ပါသည္။ ေဒသဆုိင္ရာျမဳိ့ရြာမ်ားမွ သြားက်န္းမာေရးကို သြားက်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သြားေဆးခန္းမ်ားတြင္ ကုသေပးပါသည္။


ေဆးဆုိင္မ်ား

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ေရာဂါမ်ားကို ကုသရန္အတြက္ ဆရာ၀န္မွ ေဆးမ်ားေသာက္သုံးရန္ ညႊန္ၾကားပါသည္။ ဆရာ၀န္ထံမွ ေဆး၀ယ္ရန္အတြက္ ေထာက္ခံစာရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေထာက္ခံစာျဖင့္ ေဆးဆုိင္သို႔ သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ေဆးရေသာအခါတြင္ ေဆးဖုိးေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္ နာတာရွည္ေရာဂါ ခံစားေနရပါက ေဆးစာရြက္အေဟာင္းကို ဆရာ၀န္ထံျပသသည့္အခါတြင္ ယူေဆာင္သြားသင့္ပါသည္။

လူမႈ႔လုံျခဳံမႈ႔

သင္ေနထုိင္ေသာျမဳိ့ရြာတြင္ သင့္အေနျဖင့္ လူမႈ႔လုံျခဳံေရး အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ ရရိွရန္အတြက္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ လူမႈ႔လုံျခဳံေရး ဆိုရာတြင္ ဘ၀အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး လူမႈ႔၀န္ထမ္းဌာနမ်ားမွ ၀န္ေဆာင္မႈပမ်ားႏွင့္ လူမႈ႔ေရးအကူအညီမ်ား ရရိွေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကဲလား ဟုေခၚဆိုေသာ ႏိုင္ငံသားတုိင္း အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈ႔အား ကူညီေပးေသာ ဌာနမွ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ေနထုိင္ေသာ ျပည္သူမ်ားအား လူမႈ႔လုံျခဳံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအားလုံးကို ေျဖဆိုေပးပါသည္။


ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ လူမွႈ႔ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုံၿခဳံမႈ႔ီ

လူမႈ႔ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုံၿခဳံမႈ႔အား သတ္မွတ္ရာတြင္ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ဘ၀ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္၍ ဖင္လန္နုိင္ငံသားမ်ားနည္းတူ သတ္မွတ္တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။

အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနေသာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ၾကိဳးၾကိဳးစားစားႏွင့္ အစဥ္အျမဲ အလုပ္အကိုင္ရရိွရန္ ရွာေဖြေနရပါမည္ ျဖစ္ျပီး အလုပ္သမားရုံးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေနထိုင္ေနရာခ်ထားျခင္း အစီအစဥ္မ်ားအတြင္ သေဘာတူညီထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျပဳမူေနထိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လူပုဂၢိဳလ္၊ ထိုသူအေနျဖင့္ အလုပ္ခြင္အတြင္းသို႔ မ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည့္အေျခအေန ဥပမာအားျဖင့္ နာတာရွည္ေရာဂါ၊ ဒဏ္ရာရျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း ရိွပါက ဌင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွပါသည္။ ကဲလား(လူမႈ႔ဖူလုံေရးဌာန) မွ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္သူမ်ားအား အသက္ ၆၅ ႏွစ္ ျပည့္ျပီးသူမ်ားအား သက္ျပည့္ပင္စင္ေပးအပ္နုိင္ပါသည္။ ထိုသူသည္ ဖင္လန္နုိင္ငံတြင္ ၃ ႏွစ္ ေနထုိင္ခဲ့ျပီးသူ ျဖစ္ရပါမည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ စားေသာက္ေနထုိင္ေရးအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈ႔ အစီအစဥ္ကို အသုံးျပဳပါသည္။ ထုိအစီအစဥ္အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လူတေယာက္အေနျဖင့္ ဘ၀တြင္ လူသားမ်ား၏တန္ဖိုးႏွင့္အညီ ဘ၀အေျခအေန အလုပ္အကိုင္ေပၚတြင္ မူတည္မေနဘဲ ေနထုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စားေသာက္ေနထုိင္ေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရးေထာက္ပံ့မႈ႔သည္ ေနာက္ဆုံး ရရိွသည့္အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေနာက္ဆုံး အခြင့္အေရးဟု သတ္မွတ္ရာမွာ အျခားေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားျပီးသည့္ေနာက္တြင္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ရရိွသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ မကာမိ မလုံေလာက္ပါက ေပးအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့ ကူညီမႈ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအေထာက္အပံ့ အကူအညီမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္ရရိွသည့္ လစာေငြမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ကဲလား(လူမႈ႔ဖူလုံေရးဌာန)မွ ေပးအပ္သည့္ ၀င္ေငြမ်ားကို တြက္ခ်က္ျပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အားလုံးေသာ လူမႈ႔ဖူလုံေရးအခြင့္အေရးမ်ား အားလုံးကို ကဲလား(လူမႈ႔ဖူလုံေရးဌာန)တြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဗမာဘာသာစကား ႏွင့္ ပါရွန္းဘာသာစကား တုိ႔ျဖင့္ ဖတ္ရႈ႔ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ထုိအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေလာေလာဆယ္ အေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ အေဟာင္းမ်ားသာ ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါမည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာ အေဟာင္းမွာ ဤကဲ့သို႔ ေဖၚျပထားပါသည္။

အေျခခ်ေနထိုင္ေရးအတြက္ အကူအည

ကဲလားဌာနမွ ၀န္ေဆာင္မႈ႔

ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူတြင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံလူမႈ႔လုံျခဳံေရး အသိုင္းအ၀န္းတြင္ လူမႈ႔လုံျခဳံေရးအကာအကြယ္ရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးရိွၿပီး ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား မိမိေနထိုင္သည့္ ျမဳိ့ရြာရိွ အနီးဆုံး ကဲလားဌာနတြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားျဖည့္သြင္းၿပီး ေလွ်ာက္ထားျခငး္ျပဳရပါသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံလူမႈ႔လုံျခဳံေရး အကာအကြယ္ရရိွေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရရိွပါက ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထိုင္သူအေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးတဦးခ်င္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကဲလား-ကဒ္ျပားကို ရရိွပါသည္။ ထိုကဒ္ျပား နံပါတ္ရရိွပါက ဌင္းအေနျဖင့္ လူမႈ႔လုံျခဳံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အခြင့္အေရးခံစားမႈ႔မ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈ႔ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကဲလားဌာနမွ ေပးအပ္သည့္ လူမႈ႔လုံျခဳံေရး အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ဥပမာအားျဖင့္ မိသားစု၊ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္လက္မဲ့၊ မသန္မစြမ္းမ်ား ႏွင့္ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား အားလုံးကို ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကဲလားဌာနမွ ေပးအပ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား တေယာက္ခ်င္းစီ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ဌင္းအခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ေငြေၾကးမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားသူ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဘဏ္စာရင္းသို႔ ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


လူမႈ႔လုံျခဳံေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ အသိေပးျခင္း

လူမႈ႔လုံျခဳံေရးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အသိေပးခ်က္မ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ ကဲလား ရုံးဌာနမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ လူမႈ႔ေရး၀န္ထမ္းဌာန ရုံးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေၾကညာထားၿပီး ေမးျမန္းစုံစမ္းျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ျမဳိ့ရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အသစ္ေရာက္လာသည့္ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအား အသိေပးသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားၿပဳလုပ္၍ ျမဳိ့ရြာမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈ႔မ်ားႏွင့္ လူမႈ႔ေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာဆိုၾကပါသည္။ အသိေပးအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရိွႏိုင္ရန္အတြက္အလည္း ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔တက္ေရာက္ၾကရန္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ကူညီရန္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ၾကာျမင့္စြာေနထုိင္သည့္ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ား၏ လမ္းညႊန္ကူညီမႈ႔မ်ားသည္လည္း အသစ္ေရာက္လာေသာ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္ရမည့္ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းရန္ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ေဖၚျပပါ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ PDF ပုံစံျဖင့္ ဖတ္ရႈ႔ႏိုင္ပါသည္။