ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ ေလယာဥ္ခရီး

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ ေလယာဥ္ခရီး

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္သာ ...

ထြက္ခြာရန္အသင့္ျပင္ဆင္ စစ္ေဆးျခင္း

ေလဆိပ္သို႔ အခ်ိန္လုံေလာက္စြာရရိွေစရန္အတြက္ ၾကဳိတင္၍ လာေရာက္သင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေလယာဥ္ေပၚသို႔ မတက္ေရာက္မွီ ...

ေလဆိပ္တြင္ သြားလာျခင္း

ေလဆိပ္တြင္ တထပ္မွ တထပ္သို႔ သြားလာရာတြင္ ဓါတ္ေလွကား၊ စက္ေလွကား သို႔မဟုတ္ ေလွကားမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ...

ပါတ္စပို႔စစ္ေဆးျခင္း

ေနာက္တဆင့္မွာ ပါတ္စပို႔စစ္ေဆးသည့္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပါတ္စပို႔စစ္ေဆးသည့္ ေနရာတြင္ ခရီးသြားလာခြင့္လက္မွတ္ ...

လုံျခဳံေရးစစ္ေဆးျခင္း

ဆက္လက္၍ လုံျခဳံေရးစစ္ေဆးသည့္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ရပါသည္။ လုံျခဳံေရးစစ္ေဆးသည့္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ...

ေလယာဥ္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း

လုံျခဳံေရးစစ္ေဆးၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေလဆိပ္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ သြားေရာက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာသို႔ ...

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွျခင္း

ဖင္လန္ႏုိင္ငံ၊ ဟဲလ္ဆင္းကီးျမဳိ့သို႔ ေလယာဥ္ဆိုက္ေရာက္ပါသည္။ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ားကို ပါတ္စပို႔စစ္ေဆးသည့္ ...
ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ ေလယာဥ္ခရီး

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္သာ ေရာက္ရိွႏိုင္ပါသည္။ ေလယာဥ္ကြင္းမွ စတင္ထြက္ခြာျခင္းျဖင့္ အားလုံးစတင္ပါသည္။ လူတဦးခ်င္းစီအတြက္ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ကီလို ၂၀ မွ် အေလးခ်ိန္ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ သယ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ မည္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ယူေဆာင္လာသင့္ၿပီး၊ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို ထားခဲ့သင့္ေၾကာင္း ထြက္ခြာလာမည့္ႏိုင္ငံတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကိဳတင္စဥ္းစားထားၾကရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ေလေၾကာင္းကုမၸဏီမ်ားမွ အေလးခ်ိန္ ကီလို ၂၀ ေက်ာ္ကို ခြင့္ၿပဳေသာ္လည္း ဖင္လန္ႏိုင္ငံျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားတြင္ အေလးခ်ိန္ ကီလို ၂၀ ေက်ာ္သည့္ ခရီးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ခြင့္ မရိွပါ။

အသင့္ျပဳလုပ္ေပးထားသည့္ ခရီးသြားလာေရးအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ႏွင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ားကို အတူတကြ ခရီးစဥ္တြင္ ယူေဆာင္သြားရပါမည္။ ထို႔အျပင္လည္းပဲ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားအားလုံးကိုလည္း ယူေဆာင္သြားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ပုဂံခြက္ေယာက္မ်ားႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္မ်ားကို ယူေဆာင္လာရန္ မလိုအပ္ေခ်။ အစားအေသာက္မ်ားအား ေလယာဥ္ေပၚသို႔ လုံျခဳံေရးအရ ယူေဆာင္လာျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

ထြက္ခြာရန္အသင့္ျပင္ဆင္ စစ္ေဆးျခင္း

ေလဆိပ္သို႔ အခ်ိန္လုံေလာက္စြာရရိွေစရန္အတြက္ ၾကဳိတင္၍ လာေရာက္သင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေလယာဥ္ေပၚသို႔ မတက္ေရာက္မွီ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို ေျဖရွင္းျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလဆိပ္မ်ားမွာ အလြန္ၾကီးမားက်ယ္၀န္းၿပီး ခရီးသြားခရီးလာ ၀န္ထမ္းမ်ား အလြန္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားကို လက္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ထားၿပီး၊ အုပ္စုလိုက္ လူစုမခြဲဘဲ သြားလာျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွသာလွ်င္ လူစုမကြဲ မေပ်ာက္မရွ ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ေလဆိပ္တြင္ လက္တြန္းလွည္းမ်ားစြာရိွၿပီး ထုပ္ပိုးထားသည့္ ခရီးေဆာင္အိ္တ္မ်ားကို တင္ေဆာင္ကာ သယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ခရီးသြားအိတ္မ်ားကို လက္တြန္းလွည္းမ်ားတင္ေဆာင္ကာ အသင့္ျပင္ဆင္ စစ္ေဆးျခင္းလုပ္သည့္ေနရာအထိ တန္းစီေစာင့္စားရန္ ထြက္ခြာႏိုင္ပါသည္။

အသင့္ျပင္ဆင္ စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္သည့္ေနရာတြင္ ခရီးသြားလက္မွတ္ႏွင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကို ျပသရပါသည္။ ထိုသို႔ ျပသၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူမွ ခရီးသြားအိတ္မ်ားကို ေျမွာက္ခိုင္းကာ ခ်ိန္တြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေသးငယ္သည့္ လက္ဆြဲအိတ္ငယ္မ်ားကို ေလယာဥ္ေပၚသို႔တက္ေရာက္ရာတြင္လည္း ယူငယ္သြားႏိုင္ပါသည္။ အျခားေသာ ခရီးသြားအိတ္မ်ားမွာ အလိုအေလွ်ာက္ပင္ ေလယာဥ္ေပၚသို႔ အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ေရာက္ရိွသယ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေရးၾကီးသည့္ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးကို တႏိုင္တပိုင္ေသးငယ္ေသာ လက္ဆြဲအိတ္ထဲတြင္ ထည့္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တႏိုင္တပိုင္လက္ဆြဲအိတ္ငယ္ထဲတြင္ အရည္မ်ားပါ၀င္သည့္ ဗူးမ်ားႏွင့္ ခၽြန္ထက္သည့္ လက္နက္မ်ားကို ယူေဆာင္ျခင္း မၿပဳရပါ။ အလိုအေလွ်ာက္ သယ္ေဆာင္သြားမည့္ ခရီးေဆာင္အိတ္ၾကီးမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ လက္မွတ္မ်ားကို ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလက္မွတ္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိမ္းဆည္းထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြာအိတ္မ်ားေပ်ာက္ဆုံးပ်က္စီးပါက ထိုလက္မွတ္မ်ားမွာ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္လည္းပဲ လက္ခံလက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ေနာက္က်ၿပီးမွ ျပန္လည္ ရွာေဖြျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ႔သည့္ ၀န္ထမ္းထံမွ ခရီးသြားလက္မွတ္၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္ႏွင့္ ခရီးသြားအိတ္မ်ားအတြက္ လက္မွတ္မ်ား ျပန္လည္ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္လည္း ေလယာဥ္ခရီးျဖင့္ ဆက္လက္သြားရမည္ဆုိပါက ဆက္လက္ေျပာင္းလဲစီးသြားရမည့္ ခရီးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္လည္း ထပ္မံရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလယာဥ္လက္မွတ္တြင္ ေလယာဥ္ထြက္မည့္ ဂိတ္နံပါတ္ ႏွင့္ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ထိုင္ရမည့္ ခုံနံပါတ္မ်ားကို ရိုက္ႏွက္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေလယာဥ္မထြက္ခင္အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အၾကိမ္မ်ားစြာ ျပသရေကာင္း ျပသရႏုိင္ပါသည္။

ေလဆိပ္တြင္ သြားလာျခင္း

ေလဆိပ္တြင္ တထပ္မွ တထပ္သို႔ သြားလာရာတြင္ ဓါတ္ေလွကား၊ စက္ေလွကား သို႔မဟုတ္ ေလွကားမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ကူးသန္းၾကပါသည္။ စက္ေလွကားမွာ ေရွ့သို႔ အစဥ္မျပတ္ေရႊ႔လွ်ားေနၿပီး အဓိက သတိထားရမည့္အခ်က္မွာ ဂါ၀န္မွအစမ်ားႏွင့္ ပုတီးလုံးမ်ားႏွင့္ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္ကဲ့သို႔ေသာ ခၽြန္ထက္သည့္ အရာမ်ား စက္ေလွကား အဆက္ တခုႏွင့္ တခုၾကား မညွပ္မိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္တြန္းလွည္းမ်ားကို စက္ေလွကားတြင္ ကူးသန္းျခင္း မျပဳရပါ။ လက္တြန္းလွည္းျဖင့္ သြားလာရသူ နာမက်န္းသူမ်ားလည္း ေလယာဥ္ေပၚသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ထုိသူအား ကူညီသူပါရိွရပါမည္။


ပါတ္စပို႔စစ္ေဆးျခင္း

ေနာက္တဆင့္မွာ ပါတ္စပို႔စစ္ေဆးသည့္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပါတ္စပို႔စစ္ေဆးသည့္ ေနရာတြင္ ခရီးသြားလာခြင့္လက္မွတ္ ႏွင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္တို႔ကို ျပသ စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ရပါသည္။ စစ္ေဆးသူမွ ခရီးသြားလက္မွတ္ႏွင့္ အျခားေသာလက္မွတ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္စစ္ေဆးၿပီး တံဆိပ္တုံးထုေပးေလ့ရိွပါသည္။ ပါတ္စပို႔စစ္ေဆးရာတြင္ တေယာက္ခ်င္းစီ သပ္သပ္စစ္ေဆးေလ့ရိွၿပီး၊ မိသားစု၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ စစ္ေဆးျခင္းလည္း ခံယူႏိုင္ပါသည္။

လုံျခဳံေရးစစ္ေဆးျခင္း

ဆက္လက္၍ လုံျခဳံေရးစစ္ေဆးသည့္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ရပါသည္။ လုံျခဳံေရးစစ္ေဆးသည့္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ရာတြင္ လူတိုင္းအေနျဖင့္ မိမိဘာသာ မိမိ သတိထားရမည္မွာ တႏိုင္တပိုင္ ကိုယ္ႏွင့္မကြာ ယူေဆာင္သြားမည့္ လက္ဆြဲအိတ္ထဲတြင္ အစားအစာမ်ား၊ ေရမ်ား၊ ကက္ေၾကးမ်ား၊ ခၽြန္ထက္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သတၱဳပစၥည္းမ်ားကို အပိုယူေဆာင္ျခင္း မျဖစ္ေစရန္ သတိထားရပါမည္။

ေလယာဥ္ကြင္းမွ စစ္ေဆးရန္တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ လုံျခဳံေရးအတြက္ စတင္စစ္ေဆးရာတြင္ ခါးပတ္၊ အိတ္၊ ဖိနပ္ ႏွင့္ အေပၚတြင္ထပ္၀တ္ထားသည့္ ဂ်က္ကတ္မ်ားကို ျခင္းေတာင္းသပ္သပ္တြင္ ထည့္ခိုင္းပါသည္။ ထိုျခင္းေတာင္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးသူ၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ ရရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္းပဲ လက္ကိုင္ကြန္ျပဴတာမ်ား ယူေဆာင္လာပါက သပ္သပ္စီစစ္ေဆးျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျခင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား အားလုံးျမင္ေစေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဓါတ္မွန္စက္ေအာက္တြင္ ျဖတ္သန္း စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အကယ္၍ စစ္ေဆးျခင္းခံရသည့္ လက္ဆြဲအိတ္မ်ားတြင္ တားျမစ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္လာပါက သိမ္းဆည္းျခင္း ျပဳလုပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စစ္ေဆးသည့္အခ်ိန္တည္းတြင္လည္း ေလဆိပ္တြင္ စစ္ေဆးေရးတာ၀န္ယူသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ခရီးသြားလက္မွတ္ႏွင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ျပသရပါသည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးျခင္းၿပီးဆုံးသြားပါက လုံျခဳံေရးကို တာ၀န္ယူထားသည့္ ၀န္ထမ္းမွ ခရီးသြားသူအား လုံျခဳံေရးဂိတ္ေပါက္၀ကို ျဖတ္သန္းရန္အတြက္ ေျပာဆိုပါသည္။ တခါတရံတြင္ လုံျခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွ ဖိနပ္ခၽြတ္ရန္အတြက္ သပ္သပ္စီ ေျပာဆိုပါက ဖိနပ္ခၽြတ္ျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ရပါသည္။ အကယ္၍ လုံျခဳံေရးဂိတ္ကို ျဖတ္သန္းရာတြင္ တစုံတခုရိွေနေၾကာင္း အသိေပးညႊန္ျပပါက လုံျခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွ ခရီးသြားအား သပ္သပ္စီ ထပ္မံစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ေလ့ရိွပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ခရီးသြားမ်ားအား ပိုမိုလုံျခဳံစိတ္ခ်မႈ႔ ရေစရန္ ၿပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေလယာဥ္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း

လုံျခဳံေရးစစ္ေဆးၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေလဆိပ္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ သြားေရာက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ရိွၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ တဆင့္ မိမိေလယာဥ္ရိွရာ ဂိတ္ေပါက္၀သို႔ သြားေရာက္ရပါသည္။ ေလယာဥ္ထြက္မည့္ ဂိတ္ေပါက္အား ထြက္ခြာရန္ျပင္ဆင္သည့္ စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသိေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္းပဲ ေလယာဥ္လက္မွတ္ႏွင့္ ေလဆိပ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ တီဗီြမွန္သားျပင္မ်ားတြင္လည္း ေၾကညာထားပါသည္။

ဂိတ္၀တြင္ မိမိႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေလယာဥ္အား ေစာင့္ဆုိင္းျခင္း ျပဳလုပ္ရေလ့ရိွပါသည္။ တခါတရံတြင္ ေလယာဥ္ေနာက္က်ျခင္းမ်ား ရိွတတ္သျဖင့္ ေစာင့္ဆုိင္းခ်ိန္ ပိုမိုၾကာျမင့္တတ္ပါသည္။ စီးနင္းရမည့္ ေလယာဥ္ဂိတ္၀သို႔ ေရာက္ရိွလာပါက ေလယာဥ္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ခရီးသြားမ်ားသည္ တန္းစီၾကရပါသည္။ ေလယာဥ္ေပၚမွ ၀န္ထမ္းအား တန္းစီၿပီး ေလယာဥ္ေပၚသို႔ တက္မည့္ ခရီးသြားမ်ားက တေယာက္ခ်င္းစီ ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ားကို ျပသရပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ လိုင္ေခါင္းကဲ့သို႔ ရွည္းလ်ားသည့္ ေလယာဥ္ထဲရိွ စၾကၤန္တေလွ်ာက္မွ မိမိ ရရိွထားသည့္ ခုံနံပါတ္ကို ေရာက္ရိွေအာင္ သြားေရာက္ၿပီး ေနရာယူရေလ့ရိွပါသည္။ မိမိထိုင္ရမည့္ ခုံနံပါတ္မွာ ေလယာဥ္လက္မွတ္တြင္ ပါရိွပါသည္။ မိမိႏွင့္ တပါတည္း ယူေဆာင္လာသည့္ လက္ဆြဲအိတ္မ်ားကို မိမိထုိင္ရမည့္ အထက္တြင္ ပစၥည္းထားရိွရမည့္ အံဆြဲထဲသို႔ ထားႏို္င္ပါသည္။

ခရီးသြားလာသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ကူညီရန္အတြက္ ေလယာဥ္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားစြာ ရိွပါသည္။ ခရီးသြားလာသည့္အခ်ိန္တြင္ စားရန္ ေသာက္ရန္မ်ားကို စီစဥ္ေ၀ငွေပးပါသည္။ ေလယာဥ္တြင္းရိွအိမ္သာမ်ားအား ေလယာဥ္တက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေလယာဥ္ဆင္းခ်ိန္တို႔တြင္ အသုံးမျပဳရဘဲ မိမိထိုင္ခုံတြင္ လုံျခဳံေရးခါးပါတ္မ်ား ပတ္ကာ ထိုင္ေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္မရိွသလို၊ ခရီးေဆာင္ဖုံးမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ပိတ္ပင္ျခင္း ျပဳလုပ္ထားရပါသည္။

ေလယာဥ္ပ်ံသန္းခ်ိန္မွာ နာရီးမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။ တခါတရံတြင္ ၾကားႏိုင္ငံတခုတြင္ ေလယာဥ္ရပ္နားျခင္း ေလယာဥ္ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳလုပ္ရႏိုင္ပါသည္။ ၾကားေနရပ္နားသည့္ႏို္င္ငံတြင္ ဖင္လန္ႏို္င္ငံသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာမည့္ ေလယာဥ္မ်ာကိုလည္း ေျပာင္းလဲစီးနင္းျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ခ်ိန္းရႏိုင္ပါသည္။ ေလယာဥ္ရပ္နားသည့္ေနရာတြင္ ခရီးသြားလက္မွတ္ႏွင့္ ဆက္လက္စီးနင္းရမည့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံျပသစစ္ေဆးျခင္း ခံၾကရပါမည္။ ထို႔အျပင္လည္းပဲ လိုအပ္ပါက လုံျခဳံေရးစစ္ေဆးျခင္းလည္း ထပ္မံၿပဳလုပ္ျခင္း ခံရႏိုင္ပါသည္။ ခရီးသြားလာသည့္အိတ္မ်ားမွာ အလိုအေလွ်ာက္ပင္ ေလယာဥ္တခုမွ တခုသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွျခင္း

ဖင္လန္ႏုိင္ငံ၊ ဟဲလ္ဆင္းကီးျမဳိ့သို႔ ေလယာဥ္ဆိုက္ေရာက္ပါသည္။ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ားကို ပါတ္စပို႔စစ္ေဆးသည့္ ေနရာတြင္ ျပသစစ္ေဆးျခင္း ခံရပါသည္။ ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ားကို တာ၀န္ရိွသူ ၀န္ထမ္းထံသို႔ ေပးအပ္ၾကရပါသည္။ ပါတ္စပို႔စစ္ေဆးေရးကို တေယာက္ခ်င္းစီ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွပါသည္။ မိသားစုမွ ကေလးငယ္မ်ားမွာ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ စစ္ေဆးျခင္းခံၾကရပါသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ေရာက္ရိွၿပီး မၾကာမွီကာလအတြင္းတြင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ တာ၀န္ရိွသူ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဓါတ္ပုံရုိက္ကူးျခင္းႏွင့္ လက္ေဗြရာမ်ားကို ယူေဆာင္ျခင္း ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္လာသူမ်ားအား ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္စာရင္းသြင္းၾကပါသည္။

ပါတ္စပို႔စစ္ေဆးၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ပစၥည္းမ်ားေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းသည့္ ခန္းမၾကီးထဲသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ၾကရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ထြက္ခြာရန္စစ္ေဆးခ်ိန္က ေပးအပ္ထားသည့္ လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားအိတ္မ်ားတြင္ ကပ္ထားသည့္ လက္မွတ္မ်ားကို တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆး ေရြးခ်ယ္ၿပီး ယူရေလ့ရိွပါသည္။ ခရီးသြားအိတ္မ်ားသည္ လည္ပတ္ေနေသာ လိုင္းေၾကာင္းမ်ားတေလွ်ာက္ တန္းစီကာ ေရာက္ရိွလာၾကပါသည္။ စီးနင္းလာသည့္ ေလယာဥ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ခရီးသြားအိတ္မ်ား မည္သည့္လိုင္းေၾကာင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း တီဗီြဖန္သားျပင္တြင္ ၾကည့္ရႈ႔ႏိုင္ပါသည္။ အေရးၾကီးသည္မွာ ခရီးသြားအိတ္အားလုံး ေရာက္ရိွျခင္း ရိွမရိွကို စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုခန္းမထဲတြင္ လက္တြန္းလွည္းမ်ားထားရိွေပးထားၿပီး ခရီးသြားအိတ္မ်ားကို တင္ေဆာင္ကာ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အျပင္ထြက္သည့္ တံခါးေပါက္၀အထိ အစိမ္းေရာင္လိုင္းျဖင့္ ညႊန္ျပထားပါသည္။ ထိုသုိ႔ ထြက္ခြာႏိုင္သည့္ အမွတ္အသားမွာ မိမိအေနျဖင့္ လုံျခဳံစြာေရာက္ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ နိုင္ငံတကာခရီးသြားလာေရး သတ္မွတ္ထားသည့္ အမွတ္အသားမွ လြန္ေျမာက္ကာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ခရီးထြက္ရမည့္ သေကၤတျပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ေဖၚျပပါ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ PDF ပုံစံျဖင့္ ဖတ္ရႈ႔ႏိုင္ပါသည္။