နေ့စဉ်ဘဝ

ဌားရမ္းေနထိုင္သည့္ - အိမ္

ခြဲတမ္းျဖင့္ ေရာက္ရိွလာသည့္ ဒုကၡသည္ျဖစ္ပါက သင္ႏွင့္ သင္၏ မိသားစုအတြက္ ေနထိုင္ရမည့္ျမဳိ့ရြာမ်ားတြင္ ...

အိမ္ငွားရမ္းသည့္ စာခ်ုပ္

မ်ားေသာအားျဖင့္ ငွားရမ္းေနထိုင္သည့္-အိမ္မ်ားကို ျမဳိ့ရြာျမဴနီစပါယ္မွ စီစဥ္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ အခ်ဳိ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ...

ေျပစာ (အိမ္လခ)

အိမ္ငွားရမ္းခအား လစဥ္လတိုင္း အိမ္ပုိင္ရွင္၏ ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေခ်ၾကရပါသည္။ အိမ္လခကို ေပးေခ်ျခင္းမရိွဘဲ ပ်က္ကြက္ပါက ...

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

မ်ားေသာအားျဖင့္ ခြဲတမ္းအစီအစဥ္အရ ေရာက္ရိွလာေသာဒုကၡသည္ ႏွင့္ ဌင္း၏ မိသားစုမ်ားသည္ အထပ္ျဖင့္ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ငွားရမ္းထားသည့္အခန္းမ်ားျဖင့္ ...

အမိႈက္မ်ား

အေဆာက္အဦးကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပါတ္၀န္းက်င္တြင္ သန္႔ရွင္းစြာရိွေစေရးအတြက္ အေဆာက္အဦးတြင္ ေနထုိင္သူအားလုံး ဂရုစုိက္ ...

အေဆာက္အဦးအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

အေဆာက္အဦးကုမၸဏီတုိင္းတြင္ အေဆာက္အဦးအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္၀န္ေဆာင္မႈ႔ ရိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရပိုက္မ်ား၊ ...

ေစ်းဆုိင္

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ျမဳိ့လယ္ပိုင္းတြင္ ကုန္တိုက္ၾကီး တခု၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏွစ္ခု၊ ေစ်းဆိုင္ မ်ား ရိွၾကပါသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ...

ကြင္းျပင္ေစ်း

အလယ္အလတ္ျမဳိ့မ်ားႏွင့္ ျမဳိ့ၾကီးမ်ား၏ ျမဳိ့လယ္ေခါင္တြင္ ကြင္းျပင္ေစ်းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားၿပီး၊ ထုိေစ်းမ်ားမွ လတ္ဆတ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ား၊ ...

ကြင္းျပင္ေစ်း

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ အသုံးၿပဳၿပီးေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ၀ယ္ယူျခင္းမ်ား ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ တိုးတက္မ်ားျပားျခင္းမ်ား ရိွခဲ့ပါသည္။ ...

လက္ကိုင္ဖုံး

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထုိင္သည့္ ႏိုင္ငံသားတုိင္၊ ကေလး၊ လူငယ္၊ လူၾကီး၊ သက္ၾကီးရြယ္အို၊ အားလုံးသည္ လက္ကိုင္ဖုံးကို အသုံးၿပဳၾကပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ...

ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ဘဏ္ကဒ္ျပား

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္သူတိုင္းအေနျဖင့္ မိမိေနထိုင္ရာရပ္ရြာျမဳိ့မ်ားရိွ ဘဏ္မ်ားတြင္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ...

လူအမ်ားသုံးစြဲသည့္ ယာဥ္မ်ား

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ား အလြန္ပင္မ်ားျပားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူအမ်ားသည္ အမ်ားသုံးစြဲသည့္ ယာဥ္မ်ားကို စီးနင္းအသုံးၿပဳျခင္း ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ ...

ဘတ္စ္ကား

ေဒသဆုိင္ရာကူးသန္းသည့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္ ကူးသန္းသြားလာေရးအမွတ္အသားမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ ...

ရထား

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရပိုင္ ရထားလမ္းမ်ားကို အသုံးၿပဳၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလုံးသို႔ ရထားေျပးဆြဲပါသည္။ ျမဳိ့မ်ားတြင္ ရထားဘူတာမ်ား ရိွၾကပါသည္။ ...

စက္ဘီးစီးျခင္း

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ စက္ဘီးကို မ်ားစြာအသုံးၿပဳၾကပါသည္။ လူအခ်ဳိ့အေနျဖင့္ ေက်ာင္း- ႏွင့္ အလုပ္သို႔ စက္ဘီးျဖင့္ သြားလာၾကပါသည္။ စက္ဘီးအား ...

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းအား အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳသည့္ ေနရာမ်ား၊ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ား၊ ရထားဘူတာရုံမ်ား၊ ဘတ္စ္ကား ဂိတ္မ်ား၊ ဘတ္စ္ကားမ်ားအတြင္း၊ ...
ေနထိုင္သည့္ျမဳိ့ရြာမွ အိမ္မ်ား

ဌားရမ္းေနထိုင္သည့္ - အိမ္

ခြဲတမ္းျဖင့္ ေရာက္ရိွလာသည့္ ဒုကၡသည္ျဖစ္ပါက သင္ႏွင့္ သင္၏ မိသားစုအတြက္ ေနထိုင္ရမည့္ျမဳိ့ရြာမ်ားတြင္ ငွားရမ္းေနထိုင္သည့္- အိမ္ ရရိွရန္အခြင့္အေရးရိွပါသည္။ ငွားရမ္းေနထိုင္သည့္- အိမ္ ၏ အက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ အခန္းအေရအတြက္မွာ ေနထိုင္မည့္သူမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ငွားရမ္းေနထိုင္သည့္- အိမ္မ်ားတြင္ အေျခခံလိုအပ္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ားမွာ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ငွားရမ္းေနထိုင္သည့္- အိမ္ မ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ေရွ့ခန္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္၊ ဧည့္ခန္း၊ အိပ္ခန္းမ်ား၊ ေရခ်ဳိးခန္း ႏွင့္ အိမ္သာတို႔ ပါရိွပါသည္။ မီးဖိုေခ်ာင္အေျခခံအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားတြင္ မီးခိုေခ်ာင္ဗီရိုမ်ား၊ ေရပိုက္ေခါင္း ႏွင့္ ေရေဆးရန္အတြက္ သံခြက္ၾကီး ႏွင့္ မီးဖို အျပင္ မီးကင္ရန္အတြက္ အပူေပးခ်က္ျပဳတ္သည့္ မီးဖိုလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္းပဲ ေရခဲေသတၱာ ႏွင့္ တခ်ဳိ့ေသာ မီးဖိုေခ်ာင္မ်ားတြင္ ပုဂံေဆးစက္မ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္။

အိပ္ခန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေရွ့ခန္းပရိေဘာဂမ်ားအျဖစ္ ဗီရိုမ်ားႏွင့္ အ၀တ္ထည့္ေသာ ဗီရိုမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ပစၥည္းသိမ္းဆည့္သည္ ပရိေဘာဂမ်ား ပါရိွပါသည္။ ဖင္လန္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အိမ္သာမ်ားတြင္ အိမ္သာခုံ ႏွင့္ လက္ေဆးရန္အတြက္ ေၾကြခြက္မ်ား ထားရိွပါသည္။ ေရခ်ဳိးခန္းတြင္ ေရခ်ဳိးပိုက္မ်ားႏွင့္ ေရးဆင္းသည့္ ပိုက္ေခါင္းမ်ား ပါရိွပါသည္။

အိမ္ခန္းမ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေထြေထြအပူေပးသည့္ စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီး၊ ထိုအပူေပးစနစ္မ်ားျဖင့္ ေအးခဲေသာ ရာသီဥတုတြင္ အပူေပးရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အခန္းတိုင္းတြင္ အပူခ်ိန္အနဲအမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အပူထိန္းမီတာမ်ား ရိွပါသည္။

အိမ္ငွားရမ္းသည့္ စာခ်ုပ္

မ်ားေသာအားျဖင့္ ငွားရမ္းေနထိုင္သည့္-အိမ္မ်ားကို ျမဳိ့ရြာျမဴနီစပါယ္မွ စီစဥ္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ အခ်ဳိ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပုဂၢလိက ငွားရမ္းသည့္ အိမ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ငွားရမ္းၾကပါသည္။ အိမ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္ငွားတို႔သည္ စာခ်ဳပ္ေပၚတြင္ အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရပါသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္ထဲတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အိမ္လခ ႏွင့္ ငွားရမ္းသည့္ သက္တမ္းကာလ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို ထည့္္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုေလ့ရိွပါသည္။ အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုထားပါသည္။

ငွားရမ္းေနထုိင္သည့္- အိမ္မ်ားမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပရိေဘာဂမ်ား ႏွင့္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရိွဘဲ ငွားရမ္းၾကပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ သင္ေနထိုင္မည့္ အိမ္အား သင္ႏွင့္ သင့္၏ မိသားစုအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္မည့္ ပုံစံျဖင့္ အိမ္အား ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။


ေျပစာ (အိမ္လခ)

အိမ္ငွားရမ္းခအား လစဥ္လတိုင္း အိမ္ပုိင္ရွင္၏ ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေခ်ၾကရပါသည္။ အိမ္လခကို ေပးေခ်ျခင္းမရိွဘဲ ပ်က္ကြက္ပါက အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ငွားရမ္းေနထုိင္သည့္-အိမ္ အား ေနထိုင္ခြင့္ရုတ္သိမ္းျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္လခအျပင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရဖိုး သပ္သပ္ေပးေခ်ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေပးေဆာင္ရသည့္ ေရဖိုးမွာ အိမ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ လူဦးေရေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ပါသည္။ ေရဖိုးအား ပုံမွန္သုံးစြဲသည့္ ပမာဏကို တြက္ခ်က္၍ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရကို အလြန္အကၽြံသုံးစြဲပါက အပိုေဆာင္း၍ ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္ငွားရမ္းေနထုိင္သည့္သူ အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ေပးသူႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို သုံးစြဲရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ုပ္ဆိုရပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဖိုးေပးေခ်ရာတြင္ လစဥ္လတိုင္း သို႔မဟုတ္ တႏွစ္ကို ေလးၾကိမ္ ဘဏ္မွတဆင့္ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီအား ေပးေခ်ရပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဖိုး သတ္မွတ္ရာတြင္ အိမ္တြင္ သုံးစြဲသည့္ လွ်ပ္စစ္ကုန္က်သည့္ မီတာေပၚတြင္ တြက္ခ်က္ၿပီး သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ ႏွင္ ေရ သုံးစြဲျခင္းကို သတိထားေစာင့္ၾကည္သင့္ပါသည္။ အကယ္၍ ပိုမိုသုံးစြဲျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ပိုမို၍ အဖိုးအခမ်ား ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

မ်ားေသာအားျဖင့္ ခြဲတမ္းအစီအစဥ္အရ ေရာက္ရိွလာေသာဒုကၡသည္ ႏွင့္ ဌင္း၏ မိသားစုမ်ားသည္ အထပ္ျဖင့္ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ငွားရမ္းထားသည့္အခန္းမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ၾကရပါသည္။ ထိုအခန္းမ်ားကို အေဆာက္အဦးကုမၸဏီမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲၾကပါသည္။ အေဆာက္အဦးကုမၸဏီတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားသည္ အေဆာက္အဦးကုမၸဏီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၾကရပါသည္။ တိတ္ဆိ္တ္ခ်ိန္အျဖစ္ အေဆာက္အဦးကုမၸဏီမ်ားမွ အခန္းတြင္ေနထုိင္သူမ်ားအား အခ်ိန္ ၂၂း၀၀ - ၀၇း၀၀ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အေဆာက္အဦးကုမၸဏီမွ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္မ်ားအား ၾကဳိတင္အခ်ိန္ယူ၍ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အသုံးၿပဳႏိုင္ပါသည္။ ကားထားရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကားမ်ားကို ရပ္နားရပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္း အေဆာက္အဦးတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေဆာက္အဦး ပါတ္၀န္းက်င္ကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ထားရိွရန္ တာ၀န္ရိွၿပီး၊ အမႈိက္မ်ားကိုလည္း ခြဲျခားသတ္မွတ္၍ စြန္႔ပစ္ရပါမည္။ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ပါက အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားမွ အေဆာက္အဦးကုမၸဏီ၏ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို တိုင္ၾကားျခင္း ျပဳပါသည္။

အမိႈက္မ်ား

အေဆာက္အဦးကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပါတ္၀န္းက်င္တြင္ သန္႔ရွင္းစြာရိွေစေရးအတြက္ အေဆာက္အဦးတြင္ ေနထုိင္သူအားလုံး ဂရုစုိက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၀တၱရားရိွပါသည္။ အမိႈက္မ်ားအားလုံးကို အမိႈက္ပစ္သည့္ အိတ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းၿပီး အမိႈက္ပစ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာႏွင့္ ပုံးမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးတုိင္း၏ ကြက္လပ္တိုင္းတြင္ အမိႈက္ပစ္ရမည့္ အမိႈက္ပုံးမ်ား ထားရိွၿပီး၊ အေဆာက္အဦးတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအားလုံးက ထိုေနရာတြင္ အမႈိက္မ်ား ပစ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေဆာက္အဦးကုမၸဏီမ်ားက အမိႈက္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ အမိႈက္ပုံမ်ား သပ္သပ္စီ ခြဲျခားထားေလ့ရိွပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အေဆာက္အဦးတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ အမိႈက္မ်ားကို အမ်ဳိးအစားမ်ားခြဲျခားၿပီး စြန္႔ပစ္မွသာ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမိႈက္ပုံးမ်ားသို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရာက္ရိွသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စကၠဴမ်ားအတြက္ အမိႈက္ပုံးသပ္သပ္၊ ကဒ္ထူးျပားမ်ားအတြက္ သပ္သပ္ အမိႈက္ပုံး၊ ဘိုင္အို စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားအတြက္ အမိႈက္ပုံးဟု ထားေလ့ရိွပါသည္။ တခ်ဳိ့ေသာ အေဆာက္အဦးကုမၸဏီမ်ားတြင္ မွန္- ႏွင့္ သံမ်ား ပစ္ရန္လည္း အမႈိက္ပုံး သပ္သပ္ ထားေပးေလ့ရိွပါသည္။ အျခားေသာ ေရာထားသည့္ အမိႈက္မ်ားကို အေထြေထြအမိႈက္ပုံးထဲသို႔ ပစ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


အေဆာက္အဦးအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

အေဆာက္အဦးကုမၸဏီတုိင္းတြင္ အေဆာက္အဦးအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္၀န္ေဆာင္မႈ႔ ရိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရပိုက္မ်ား၊ ေရစြန္႔ပစ္သည့္ ပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ အပူေပးသည့္စက္ပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ပါက အေၾကာင္းၾကားဆက္သြယ္ ေျပာဆုိႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ဥပမာအားျဖင့္ အခန္းတြင္ မေတာ္တဆေရယိုစိမ့္ျခင္းကို သတိၿပဳမိပါက၊ သင့္အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူပင္ ငွားရမ္းေနထုိင္သည့္-အိမ္တြင္ ပ်က္စီးမႈ႔မ်ားျဖစ္ေပၚပါကလည္း အိမ္ပိုင္ရွင္ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကား အသိေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ပုိင္ရွင္သည္ ပ်က္စီးသြားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပင္ေပးျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္းျပဳလုပ္ေပးရမည့္ ၀တၱရားရိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရခဲေသတၱာ၊ မီးဖုိႏွင့္ ေရပိုက္ေခါင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္းမွာ အသုံးၿပဳသူ၏ အမွားေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ပါက သင့္အေနျဖင့္ ပစၥည္းအား ကိုယ္ပိုင္စိုက္ေလွ်ာ္ျခင္း ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမဳိ့ထဲတြင္ ေစ်း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားသြားလာျခင္း

ေစ်းဆုိင္

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ျမဳိ့လယ္ပိုင္းတြင္ ကုန္တိုက္ၾကီး တခု၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏွစ္ခု၊ ေစ်းဆိုင္ မ်ား ရိွၾကပါသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အစားအေသာက္မ်ား- ႏွင့္ အျခားေသာ အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ေစ်းဆိုင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ကုန္တိုက္မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူေလ့ရိွၾကပါသည္။ ကုန္တိုက္ၾကီးမ်ားတြင္ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္အမ်ားအျပင္ အ၀တ္အထည္မ်ား- မ်ားႏွင့္ ဖိနပ္စသည့္အသုံးအေဆာင္မ်ားလည္း ၀ယ္ယူရရိွႏိုင္ပါသည္။ ကုန္တုိက္မ်ားတြင္ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားခ်က္မ်ားလည္း ရိွႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေစ်းသက္သာသည္၊ ေစ်းၾကီးသည္ကို ျမဳိ့ရြာမ်ားတြင္ ၾကာျမင့္စြာေနထုိင္သူမ်ားထံမွ သိရိွႏိုင္ပါသည္။

ေစ်းဆုိင္သို႔ စတင္၀င္ေရာက္သည္ႏွင့္ ပစၥည္းတင္ႏိုင္သည့္ တြန္းလွည္း သို႔မဟုတ္ ျခင္းေတာင္းမ်ား ထားရိွၿပီး၊ မိမိ၀ယ္ယူမည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းသယ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထားရိွေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္- ႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ားကို မိမိလိုအပ္သေလာက္ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး ပလတ္စတစ္အိတ္၊ စကၠဴအိတ္မ်ားသို႔ ထည့္သြင္း၀ယ္ယူႏိုင္သကဲ့သို႔ အသင့္ခ်ိန္တြယ္ၿပီး ပလစ္စတစ္အိတ္မ်ားျဖင့္ ထည့္ထားသည္ကိုလည္း ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္- ႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ားကို ပလတ္စတစ္အိတ္၊ စကၠဴအိတ္မ်ားသို႔ ထည့္သြင္းၿပီးက ခ်ိန္တြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပစၥည္းနံပါတ္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ နံပါတ္မ်ားကို ခ်ိန္တြယ္ႏိုင္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ႏွိပ္လိုက္ပါက အလိုအေလွ်ာက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထြက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထုိေစ်းႏႈန္းလက္မွတ္မ်ားကို အိတ္မ်ားတြင္ ကပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေပါင္မုန္႔အား ေပါင္မုန္႔ေရာင္းခ်ရန္ ခင္းက်င္းထားသည့္ေနရာတြင္ ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အသားႏွင့္ ငါးမ်ားကို သပ္သပ္ခြဲထားၿပီး ေစ်းေရာင္းသူထံမွ သပ္သပ္၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေစ်းေရာင္းသူမွ ခ်ိန္တြယ္ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းဆုိင္မ်ားတြင္လည္း အ၀တ္အစားမ်ား ႏွင့္ ဖိနပ္မ်ား ပူးတြဲေရာင္းခ်မႈ႔မ်ားရိွႏိုင္ၿပီး ထိုပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ အသင့္ခ်ိတ္ဆြဲသတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၀ယ္ယူလိုသည့္ ပစၥည္းမ်ာကို ေစ်းေရာင္းသည္ ေကာင္တာတြင္ ေငြသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ကဒ္မ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ မိမိ၀ယ္ယူသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို မိမိဘာသာ ထုပ္ပိုးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အလယ္အလတ္ၾကီးမားသည့္ ျမဳိ့ၾကီးမ်ား ႏွင့္ ျမဳိ့မ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ သူမ်ားပိုင္ဆုိင္သည့္ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းဆုိင္မ်ားလည္း ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။ ထိုေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ မတူညီေသာ အစားအေသာက္ယဥ္ေက်းမႈ႔မ်ား အသင့္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္လိုအပ္ေသာ အစားအေသာက္ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ အေမႊးအၾကိဳင္မ်ား ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူရရိွႏုိင္ပါသည္။ သင့္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အစားအေသာက္မ်ား ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္ႏွင့္ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေစ၇န္အတြက္ မိမိအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ရသည့္ ဘ၀တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာလည္း ရိွပါသည္။ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္သူမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အစားအေသာက္ဆိုင္မ်ား သင္၏ ျမဳိ့ရြာမ်ားတြင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွေၾကာင္း သိရိွရန္အတြက္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္ကာလတြင္ ေစ်းဆိုင္ေတာ္ေတာ္မ်ား၌ စာတိုက္မ်ား ရိွပါသည္။ ထုိစာတိုက္မ်ားမွ တဆင့္ စာထည့္ျခင္း၊ ပစၥည္းထုပ္မ်ား ေပးပို႔ျခင္း ႏွင့္ လက္ခံရယူျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အလယ္အလတ္ၾကီးမားသည့္ ျမဳိ့မ်ားႏွင့္ ျမိဳ့ၾကီးမ်ားတြင္ စာတိုက္သပ္သပ္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းလည္း ရိွပါသည္။

ကြင္းျပင္ေစ်း

အလယ္အလတ္ျမဳိ့မ်ားႏွင့္ ျမဳိ့ၾကီးမ်ား၏ ျမဳိ့လယ္ေခါင္တြင္ ကြင္းျပင္ေစ်းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားၿပီး၊ ထုိေစ်းမ်ားမွ လတ္ဆတ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ား၊ ငါးမ်ားကို ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္လည္းပဲ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ ထုိဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ကြင္းျပင္ေစ်းမ်ားတြင္ ေကာ္ဖီေသာက္သုံးရန္အတြက္လည္း ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ကြင္းျပင္ေစ်းမ်ားအား ေႏြဦးေပါက္ရာသီႏွင့္ ေဆာင္းဦးေပါက္ ရာသီအထိ ဖြင့္လွစ္ၾကၿပီး ေဆာင္းတြင္းဘက္တြင္ ေအးခဲေသာေၾကာင့္ ပိတ္ပင္ထားေလ့ရိွပါသည္။


အေဟာင္းဆုိင္

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ အသုံးၿပဳၿပီးေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ၀ယ္ယူျခင္းမ်ား ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ တိုးတက္မ်ားျပားျခင္းမ်ား ရိွခဲ့ပါသည္။ အေဟာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ အလြန္အရည္အေသြးျမင့္ေသာ။ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ား ကေလးမ်ားႏွင့္ လူၾကီးမ်ားအတြက္လည္း ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္းပဲ အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ကစားစရာအရုပ္မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ၀ယ္ယူရရိွႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အနည္းငယ္သာ အသုံးၿပဳထားသည့္ ကေလးအ၀တ္အစားမ်ားကို မ်ားျပားစြာ ၀ယ္ယူရရိွႏုိင္ပါသည္။ ပစၥည္းတခုအား ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္း မျပဳမွီတြင္ အေဟာင္းဆိုင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ ရွာေဖြျခင္းကို သင္ေနထုိင္သည့္ ျမဳိ့ရြာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အသုံးျပဳထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အိမ္တြင္၀ယ္ယူသုံးစြဲျခင္းျဖင့္ သင္၏ အိမ္စီးပြားေရးကို မ်ားစြာေခၽြတာသုံးစြဲစုေဆာင္းျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။


လက္ကိုင္ဖုံး

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထုိင္သည့္ ႏိုင္ငံသားတုိင္၊ ကေလး၊ လူငယ္၊ လူၾကီး၊ သက္ၾကီးရြယ္အို၊ အားလုံးသည္ လက္ကိုင္ဖုံးကို အသုံးၿပဳၾကပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဖုံးကဒ္(စင္ကဒ္) သို႔မဟုတ္ အသင့္ေပးေခ်ၿပီးသည့္ ဖုံးကဒ္မ်ားကိုလည္း ျမဳိ့ရြာမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အာရ္ ေစ်းဆုိင္မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ ဖုံးကဒ္(စင္ကဒ္) မ်ားကိုလည္း ဖုံးဆက္သြယ္ေရးအေရာင္းဌာနမ်ားတြင္ လေပးျဖင့္လည္း စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားႏုိင္ပါသည္။

ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ဘဏ္ကဒ္ျပား

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္သူတိုင္းအေနျဖင့္ မိမိေနထိုင္ရာရပ္ရြာျမဳိ့မ်ားရိွ ဘဏ္မ်ားတြင္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ပါသည္။ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္စာတန္းျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ျပဳလုပ္ရပါသည္။ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ သက္တမ္းရိွ၍ လက္ရိွအသုံးၿပဳေနေသာ ပါတ္စပို႔၊ ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ႏွင့္ ျမဳိ့ရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေၾကာင္း သန္းေခါင္စာရင္မွတ္ပုံတင္လိုအပ္ပါသည္။ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ၿပီးပါက ဘဏ္ကဒ္ရရိွပါသည္။ ဘဏ္ကဒ္ျဖင့္ ေအာ္တိုမက္တစ္ေငြထုတ္ေကာင္တာမ်ားမွ ေငြထုတ္ယူျခင္း ႏွင့္ ေစ်း၀ယ္ရာတြင္လည္း ေပးေခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဘဏ္ကဒ္အတြက္ေပးအပ္ထားသည့္ ပင္ လွဴိ႔၀ွက္ကုဒ္အား အလြတ္က်က္မွတ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပင္ လွဴိ႔၀ွက္ကုဒ္မွာ နံပါတ္ ၄ လုံးပါရိွပါသည္။ ထို လွဴိ႔၀ွက္ကုဒ္ ပင္ နံပါတ္ေလးလုံးအား ဘဏ္မွေပးအပ္ပါသည္။

ပိုက္ဆံထုတ္သည့္ ေအာ္တိုမက္တစ္ေငြထုတ္စက္မ်ားမွာ ျမဳိ့လယ္ေခါင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းေရာင္း၀ယ္သည့္ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ဘဏ္ေငြထုတ္စက္မ်ားမွ ေငြမ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ေငြမွာ ယူရိုေငြေၾကး ျဖစ္ၿပီး ဖင္လန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သုံးစြဲသည့္ ေငြေၾကးျဖစ္ပါသည္။ ေငြထုတ္သည့္ ေအာ္တိုမက္တစ္ေငြထုတ္စက္မ်ားမွာ ကြန္ျပဴတာအငယ္စားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုစက္မွ ေငြထုတ္ရာတြင္ ပင္ လွဴိ႔၀ွက္ကုဒ္ျဖင့္သာ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ပင္ လွဴိ့၀ွက္ကုဒ္အား တပ္ဆင္ထားသည့္ စက္ခလုပ္တြင္ ႏွိပ္ၿပီး မိမိဘဏ္စာရင္းမွ ေငြကို ထုတ္ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပင္ လွဴိ့၀ွက္ကုဒ္ႏွင့္ ဘဏ္ကဒ္အား ေကာင္းမြန္စြာသိမ္းဆည္းထားျခင္းသည္ အေရးၾကီၿပီး၊ မေပ်ာက္ဆုံးေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘဏ္ကဒ္မ်ားျဖင့္သာ ေပးေခ်ၾကပါသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေသးငယ္ေသာ စက္မ်ား တပ္ဆင္ထားၿပီး၊ ထိုစက္မ်ားသို႔ ဘဏ္ကဒ္ကို ထည့္သြင္းရပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ မိမိ ပင္ လွဴိ့၀ွက္ကုဒ္အား ရိုက္သြင္းေပးရပါသည္။ မိမိ၀ယ္ယူသည့္ ေငြေၾကးပမာဏအား အလိုအေလွ်ာက္ပင္ ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေငြေၾကးကို လက္ငင္းေပးေခ်လိုပါကလည္း ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။

လူအမ်ားသုံးစြဲသည့္ ယာဥ္မ်ား

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ား အလြန္ပင္မ်ားျပားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူအမ်ားသည္ အမ်ားသုံးစြဲသည့္ ယာဥ္မ်ားကို စီးနင္းအသုံးၿပဳျခင္း ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ အမ်ားသုံးစြဲသည့္ ေဒသအလိုက္သြားလာေရးယာဥ္မ်ားအနက္ ဘတ္စ္ကား၊ ေဒသဆိုင္ရာ ရထားမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ျမိဳ့တြင္းရထားမ်ားတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမဳိ့ေတာ္ၾကီးတြင္ ေျမေအာက္ရထား သို႔မဟုတ္ မက္ထရိုစနစ္ ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခရီးရွည္သြားလိုသည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အေ၀းေျပး ဘတ္စ္ကားမ်ား ႏွင့္ ရထားတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အမ်ားသုံး ယာဥ္မ်ားကို သုံးစြဲ၍ ခရီးသြားလာျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ကား အသုံးၿပဳျခင္းထက္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေစပါသည္။


ဘတ္စ္ကား

ေဒသဆုိင္ရာကူးသန္းသည့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္ ကူးသန္းသြားလာေရးအမွတ္အသားမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းရပါသည္။ ထိုမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားရပ္ေပးၿပီး ခရီးသည္မ်ားကို တင္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ဘတ္စ္ကားလာသည္ကို ေတြ႔ပါက ကားရပ္ေပးရန္ လက္ျပတားၾကရပါသည္ ထိုမွသာလွ်င္ ဘတ္စ္ကားေမာင္းသည့္ ဒရိုင္ဘာအေနျဖင့္ ကားရပ္ေပးရန္ သိရိွရန္ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာျမဳိ့ရြာမ်ားတြင္ ဘတ္စ္ကားကဒ္မ်ားျဖင့္ ဘတ္စ္ကားခကို ေပးေခ်ၾကပါသည္။ ထိုကဒ္မ်ားကို ၀ယ္ယူၾကၿပီး၊ ထုိကဒ္မ်ားကို ေငြျဖည့္ၾကရပါသည္။ အကယ္၍ ဘတ္စ္ကားကဒ္ျပားမရိွပါက ေငြသားလည္း ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။

ခရီးေ၀းေျပးဆြဲသည့္ ဘတ္စ္ကားအေနျဖင့္ ခရီးသည္မ်ားအား ခရီးေ၀းသြားရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘတ္စ္ကားဂိတ္မ်ားမွ သယ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ျမဳိ့ရြာမ်ား၏ ျမဳိ့လယ္မ်ားတြင္ ဘတ္စ္ကားဂိတ္မ်ား ရိွၾကပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ ခရီးေ၀းပါက မ်ားစြာ သက္သာေလ့ရိွပါသည္။ အကယ္၍ ဘတ္စ္ကား လက္မွတ္ကို ၾကဳိတင္၀ယ္ယူထားပါက ျဖစ္ပါသည္။

ရထား

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရပိုင္ ရထားလမ္းမ်ားကို အသုံးၿပဳၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလုံးသို႔ ရထားေျပးဆြဲပါသည္။ ျမဳိ့မ်ားတြင္ ရထားဘူတာမ်ား ရိွၾကပါသည္။ ရထားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရထားဘူတာရုံမ်ားတြင္သာ ရပ္ဆိုင္းၾကပါသည္။ ထုိဘူတာရုံမ်ားတြင္သာ ရထားေပၚမွ ဆင္းျခင္း၊ တက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရထားလက္မွတ္အား မ်ားေသာအားျဖင့္ ရထားဘူတာရုံတြင္ ၀ယ္ယူၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရထားေပၚတြင္လည္း ၀ယ္ယူႏိုင္သလို၊ အင္တာနက္မွတဆင့္လည္း ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။


စက္ဘီးစီးျခင္း

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ စက္ဘီးကို မ်ားစြာအသုံးၿပဳၾကပါသည္။ လူအခ်ဳိ့အေနျဖင့္ ေက်ာင္း- ႏွင့္ အလုပ္သို႔ စက္ဘီးျဖင့္ သြားလာၾကပါသည္။ စက္ဘီးအား စက္ဘီးထားရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ ထားၾကရပါသည္။ စက္ဘီးစီးရာတြင္ အေရးၾကီးဆုံးမွာ သတ္မွတ္ထားသည့္လမ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ႏွင့္ စက္ဘီးစီးရာတြင္ အသုံးျပဳရမည့္ ဦးထုပ္ကို ၀တ္ဆင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ စက္ဘီးစီးသူအေနျဖင့္ သတိၿပဳရန္မွာ လက္ေလွ်ာက္သူမ်ားႏွင့္ လမ္းၾကားကိုျဖတ္ကူးသူမ်ားအား သတိထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းအား အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳသည့္ ေနရာမ်ား၊ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ား၊ ရထားဘူတာရုံမ်ား၊ ဘတ္စ္ကား ဂိတ္မ်ား၊ ဘတ္စ္ကားမ်ားအတြင္း၊ ရထားအတြင္း၊ ေလယာဥ္အတြင္း၊ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ရုံးမ်ား၊ အေဆာက္အဦးစၾကၤန္မ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း မၿပဳရပါ။ ေဆးလိပ္ေသာက္ရန္အတြက္ အမ်ားၿပည္သူအသုံးျပဳသည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ရန္ ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ရမည့္ ေနရာကို သေကၤတျဖင့္ သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ ေဆးလိပ္တိုမ်ားကိုလည္း အမႈိက္ပစ္ရမည့္ ေနရာတြင္ စြန္႔ပစ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ေဖၚျပပါ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ PDF ပုံစံျဖင့္ ဖတ္ရႈ႔ႏိုင္ပါသည္။